3
E Yaubada ikaibiga, kawala, “Mwa! Yoku tau - kukoma mapilana buki. Oluvi kula e kulivala baisa mina Isireli.” +
Mapaila akapogega, e isakaigu mapilana buki paila bakoma. E matauna ikaibiga, kawala, “Mwa! Yoku tau - kukoma buki mapilana yeigu lasakaim. E ibodi bukukomata metoya buki mapilana.” E akoma wala buki mapilana, e kakamwenala saina simokainia makawala kitorina kala simokainia.
Oluvi Yaubada ikaibiga, kawala, “Mwa! Yoku tau - kulokaia mina Isireli e kulivala baisa matausina avaka avaka balukwaim bukulivali. Ka, yeigu gala bawitalaim paila bukulokaia avai boda ituwoli matausina bonasi ituwoli deli nigonigwa, gala. Mitaga bukulokaia mina Isireli wala. E kidamwa bawitalaim bukulokaia boda kwevakaveka e tomota bonasi nigonigwa e yoku gala bukukwateta, matausina goli binakaigalaimsi. Mitaga gala taitala guma Isireli bitagwala bikatukovi taigala paila binakaigalaim. Makawala goli matausina gala bitagwalasi binakaigalaigusi. Komwaidosi wala bogwa eikasai dubasi deli tokapidakala. E ka, bogwa bavigakaim bikasai dabam deli bukupeula makawala goli matausina. Yeigu bogwa bavigakaim bukupeula makawala goli dukutotu, deli bukutokwasai makawala dakuna makwaina yagala daimoni. Mapaila gala bukukukoli matausina tokowolova.”
10 E Yaubada ililivala kawala, “Mwa! Yoku tau - kukwatukovi taigam bibwaina e kulagi avaka balukwaim, e avaka bukulagi kukwatukikiti onanom. 11 Oluvi bukulokaia m tomota tatoum eisisuaisi okatupipi e kuluki matausina avaka yeigu Guyau Yaubada lalilivala baisa matausina, ilagoli kaina binakaigalaimsi kaina gala.”
12 E oluvi Yaubada la baloma ilupaigu e otapwagu alagi kaigatala kaigila kaigaveka ikaibiga, kawala, “Kala yakaula Guyau la guyugwayu metoya wa labuma walakaiwa!” 13 E deli alagi minasina nammomova eikatupapapasi pinupanesi olakaiwa, deli wiri makwaisina butusi siniveka makawala likuliku butula. 14 Guyau la peula imakaiagu saina minimani, e tutala la baloma ikauwaigu ilauwaigu, e yeigu agu lumkola igaga deli ulo gibuluwa. 15 E yeigu alokaia mapilana Telabibad opapala Waya Keba, baisa matausina tokwatupipi eisisuaisi. E iboda kwailima kwaiyu yam yeigu asisu mapilana, e iyowa lopogu paila avaka lagisi deli avaka lalilagi.
Guyau inagi Isikeli si tokaivala mina Isireli makawala toyamata
16 E kwailima kwaiyu yam makwaisina bogwa leiwokuva, Guyau ilukwaigu kawala, 17 “Mwa! Yoku tau - yeigu bavigakaim yoku kasi tokaivala mina Isireli. E yoku bukusaiki matausina ulo katuloluta avaka basakaim. 18 E ka! Kidamwa yeigu bakamituli taitala tomitugaga bikaliga, e ibodi yoku bukukwatululuti matauna paila bivigivau la bubunela komwaidona e gagabila bikoli la momova. Mitaga kidamwa gala bukuvagi makawala, matauna bikaliga deli wala la mitugaga, e yeigu bavigaki kam pakula paila la kaliga matauna. 19 Mitaga kidamwa yoku bogwa kukwatululuti matauna tomitugaga e galaga isim mitugaga, matauna bikaliga deli wala la mitugaga, mitaga yoku bogwa bwaina.
20 “E ka, kidamwa taitala tomitukwaibwaila bivitouula bimitugaga e yeigu basaili matauna olopola kwaitala kabosilagi, e matauna bikaliga kidamwa yoku gala bukukwatululuti matauna. Matauna bikaliga paila uula la mitugaga, e yeigu gala wala baluluwai avaka eiuvagi bwaina - e yeigu bavigaki kam pakula paila la kaliga matauna. 21 Mitaga kidamwa yoku bogwa kukwatululuti matauna tomitukwaibwaila mwada gala bimitugaga e matauna inakaigalaim, e gala bimitugaga, matauna bisisu tomomova, e yoku tuvaila bogwa bwaina.”
Isikeli bikutabu
22 E alumkoli Guyau saina ivakatitaikina baisa yeigu e alagi ilukwaigu kawala, “Mwa! Kutokaia e kula oitayatila e metoya baisa yeigu balukwaim avaka.” 23 E yeigu akatuwakeda ala oitayatila, e metoya baisa agisi Guyau la guyugwayu, makawala lagisibogwi wa Waya Kebae opapala. Yeigu akapusi akanaki lopogu opwaipwaia, 24 mitaga Yaubada la baloma isikailigu e itokowoiyaigu. E Guyau ilukwaigu kawala, “Kula om bwala e kukwatubudokaim bwala. 25 E ka! Yoku tau, igau biyuwolaimsi oyuwoyoula, gala gagabila bukusunapula bukulokaia tomota. 26 Yeigu bavigaki mayem bimwau e gala wala gagabila bukukwatululuti matausina mina kowolova tomota. 27 Oluvi, avai tuta balivilavau baisa yoku deli bavigivauwaim bukubigatona, bukuluki matausina avaka yeigu Guyau Yaubada lalilivala. Mimilisi bogwa binakaigalaisi mitaga mimilisi bituvigakaisi wala, paila mabudona tokowolova wala.”
+ 3:1 3.1-3 YG 10.9-10 d 3:15 Mapilana viluwela Babilonia, katitaikina Waya Keba (kugisi Isi 1.1). e 3:23 Kugisi Isi 1.1.