35
Yaubada bimipuki Edom
Guyau ilukwaigu kawala, + “Mwa yoku tau, kubwagwagu baisa viluwela Edom. Kuluki tomotala avaka yeigu, Guyau Yaubada, lalilivala, kawagu,
‘Koyala Edom, ka, yeigu kami tilaula!
Yeigu bavigakaimi bukuvilouwokuvasi mokwitatoula.
E mi valu bikanukwenusi viloudidadaimi,
mi pwaipwaia bivilouwokuva wala.
E bukunikolaisi yeigu goli Guyau.?
“Ka yokomi Isireli tilaulela mokwita e kutugwalaisi si tomota bikatumataisi otutala mmayuyu e makwaina kasi mipuki kala vigimkovila paila si mitugaga. Mapaila ka - gala bukubodasi kaliga, e gala bukusakauligilaisi makwaina. Mabigana biga mokwita, paila yeigu Guyau Yaubada lalilivala, mayeigula Yaubada tomomova goli. Ka yokomi kami pakula kukukwatumatasi, e katumata makwaina bikapilakaimi wala. E yeigu bavigaki koyala vilouveka Edom bivilouwokuva e bakatumati availa availa bililoulasi olopola mapilana. Yeigu bavakasau koya makwaisina tomatawokuva wala, e uwosi matausina availa availa leikatumataisi okabilia bavakasewoki koya makwaisina deli itayatilela. Tuvaila yeigu bavigakaim bukuvilouwokuva e bukutovagasi wala, e gala availa bisiki viluwem mavilousina tuvaila. E oluvi bukunikolaisi yeigu wala Guyau.
10 “Yokomi lokulivalasi mwada boda mabudosina budoyu, Yuda deli Isireli, deli goli viluwesi komwaidona, baisa mi vavagi paila mwada bogwa bukuyoulisi mavilousina, ilagoli yeigu wala Guyau si Yaubada. 11 Mapaila, yeigu bamipukwaimi paila mi gibuluwa, mi pogi, deli mi kowolova baisa ulo tomota. Mabigana biga mokwita, paila yeigu Guyau Yaubada lalivala, mayeigula Yaubada Tosivagasi goli. E matausina binikolaisi yeigu lamipukwaimi paila avaka lokuvagaisi baisa matausina. 12 Oluvi yokomi bukunikolaisi baisa yeigu Guyau lalagaimi lokulivalasi deli mi kavidavadila mwada koyala Isireli bivilouwokuva e mwada mi vavagi wala bukuyoulisi. 13 Yeigu bogwa lanakaigali deli mi kamnomwana saina vakaigaga lokulivalasi baisa yeigu.”
14-15 E Guyau ikaibiga kawala, “Makawala wala yokomi lokumwasawasi baisa Isireli la kapusi, mavilouna goli ulo valu tatougu, e makawala goli bavigakaimi mokwita wala bukuvilouwokuvasi, e valu watanawa komwaidosi bimwasawasi paila mi kapusi. E koyala Seiri, e makawala goli melalouya komwaidona viluwela Edom, bivilouwokuvasi. E komwaidona tomota binikolaisi yeigu Guyau.”
+ 35:1 35.1-15 Ais 34.5-17; 63.1-6; Yer 49.7-22; Isi 25.12-14; Emo 1.11-12; Obe 1-14; Mal 1.2-5