36
Yaubada la kabwaila baisa Isireli
Guyau ikaibiga kawala, “Mwa yoku tau, kulivala baisa koyala Isireli binakaigalaisi biga mabigasina avaka yeigu, Guyau Yaubada balivala paila makwaisina. mina Isireli kasi tilaula leikikatudabumasi ikaibigasi kawasi, ‘Ka, makwaisina koyala Isireli baisa tuta da vavagisi!’
“E kuvitoubobuta. Kubwagwagu avaka yeigu, Guyau Yaubada lalilivala. Avai tuta boda mabudosina opapami eiyoulisi deli eikwaiyaisi koyala Isireli e komwaidosi wala matausina ivakatutukwaisi Isireli. Mapaila tuta baisa kulagaisi avaka yeigu Guyau Yaubada, balukwaimi yokomi koya kwevakaveka deli koya kwekikekita, yokomi sakala deli itayatila, e yokomi valu mavilousina viloudidadaimi deli mavilousina vilouukuwokuva, mavilousina goli boda mabudosina eitainaimi eitapataimi iyosokanaimi wala.
“Yeigu Guyau Yaubada bogwa lalivala metoya ulo gibuluwa tigininila baisa boda mabudosina eitainaimi eitapataimi, e isiligaga lalivala baisa Edom. E deli si dabuma deli si kavidavadila iyoulisi ulo valu mapilana e ivakulotaisi kubilela.
“Mapaila ka, kuvitoubobuta baisa mapilana Isireli. Kuluki makwaisina koya kwevakaveka deli kwekikekita, sakala deli itayatila, avaka yeigu Guyau Yaubada lalivala deli ulo gibuluwa lakasau agu leiya paila uula boda komwaidona si kedakeda bogwa eibigigagaisi deli eiyomsilaisi matausina. Yeigu Guyau Yaubada bogwa lakatotila mwau kidamwa boda itainaimi itapataimi mabudosina bogwa bibodasi kasi mmosila. Mitaga okoyala Isireli kai komwaidona yekwesisi bitamvausi tuvaila e biuwasi paila yokomi, e yokomi goli ulo tomota mina Isireli. E yokomi makateki bukukwaimilavausi omi valu. Yeigu deli yokomi e yeigu bavigaki bipulaisi tuvaila mi pwaipwaia bisapwaisi yagogu. 10 Yeigu bavigakaimi bukudalasi. E yokomi bukusisuaisi ovalu mavilousina e bukuvigivauwaisi vavagi komwaidona makwaisina kwedidadaimi leikanukwenusi. 11 Tuvaila yeigu bavigaki tomota deli bulumakau bisiniveka kasi bawa. E bivigaki kami bawa bikalisau kasi bawa omitibogwa. E yokomi bogwa bukuunaisi litumia bidubadu. Yeigu batugwalaimi bukusisuaisi baisa makawala omitibogwa lokusisikaisi, tuvaila yeigu bavigakaimi bikobaluluva mi kaisisu gala kwaitala tuta ikaloubusi makawala. E oluvi bukunikolaisi yeigu wala Guyau. 12 Ka ulo tomota mina Isireli, yeigu bakaimilivauwaimi tuvaila ovalu mapilana. Mavilouna goli mi valu tatoumi, e mavilouna gala biiyatai litumia kaina bigadi molu.
13 “Yeigu Guyau Yaubada, lalilivala kawagu. Baisa biga mokwita tomota eilivalasi mwada pwaipwaia ikamkoma tomota, deli ikatumati litumia. 14 Mitaga baisa tuta bila tuta oluvi gala tuvaila bikoma tomota deli bikatumati litumia. Yeigu Guyau Yaubada bogwa lalivala. 15 E pwaipwaia gala tuvaila binakaigali boda ituwoli bikatudeuwaisi kaina bigisi tomota biyosokanaisi mavilouna. Pwaipwaia gala tuvaila bikatumati litumia. Yeigu Guyau Yaubada bogwa lalivala.”
Mina Isireli si momova kwaivau
16 E Guyau ilukwaigu kawala, 17 “Yoku tau,o ka! Igau mina Isireli isisuaisi osi valu, matausina iyogwalaisi mapilana metoya osi kidakeda deli si bubunela. E yeigu lavisaiki si bubunela kala pupagatu makawala natana vivila biboda la tuta kala tubukona.p 18 Mapaila yeigu akasau agu leiya baisa matausina, paila uula ikatumatasi deli iyogwalaisi mapilana valu metoya osi taimamila baisa tokolu. 19 Yeigu akamogi matausina paila si kidakeda, deli si bubunela. E mapaila avabutu matausina ilosi isilomlasi osi valu tomitawasi. 20 E ambaisa ambaisa ilokaiasi, matausina iyomsilaigusi yeigu tobumaboma, paila tomota ililivalasi kawasi, ‘Matausina tomota bogwa eisilavaisi valu makwaina si Yaubada tatousi eisaiki matausina.’ 21 Mapaila ikaiki wowogu paila yagagu, paila mina Isireli iyomsilaigusi ambaisa ambaisa goli eilokaiasi.”
22 E Guyau ilukwaigu kawala, “Ka, kuluki mina Isireli avaka yeigu Guyau Yaubada mwada baluki matausina. Ka, baisa makawala - avaka makateki bavagi gala paila uula yokomi mina Isireli, gala, mitaga paila uula yagagu igibumaboma, maigana yokomi lokuyogagaisi avai valu avai valu makwaisina lokulokaiasi. 23 E avai tuta layomitali kala bumaboma yagagu igaveka baisa avai boda avai boda - maigana lokuyogagaisi oluwalaisi matausina - matutona wala matausina binikolaisi yeigu goli Guyau. Ka, yeigu Guyau Yaubada lalilivala. E yokomi bavigakaimi bukuvitulokaisi mina watanawa mwada yeigu Yaubada Tobumaboma. 24 E yeigu bakauwaimi metoya avai boda avai boda deli avai valu avai valu e bakaimilivauwaimi omi valu tatoumi. 25 E bakatusokaimi metoya sopi migileu e makawala bogwa bakatumigileuwaimi metoya komwaidona mi tokolu deli avaka avaka eiyogwalaimi. 26 E yeigu basakaimi ninami kwewovau deli goli mi nanamsa kwewovau. E bakau ninalela kasai makawala dakuna metoya baisa yokomi baligaiwa e basakaimiga ninalela kabikaula. 27 E basakaimi ulo baloma e bavatitokaimi kidamwa yokomi bukubokulaisi ulo karaiwaga makwaisina deli bukuvagaisi makawala ulo katuloluta. 28 E yokomi bukusisuaisi ovalu makwaina lasaiki tubumia. E yokomi ulo tomota e yeigu goli mi Yaubada. 29 Yeigu bakolaimi metoya avai vavagi makwaisina iyogwalaimi. Yeigu bakaraiwogi bagula biluvabwaila goli, e yokomi gala tuvaila bukubodasi molusaula. 30 E yeigu goli bakatumkulovi kaiuwala kami uwaika, deli goli kala kabinai mi kwabila, e gala tuvaila bukubodasi molusaula bivigaki kami mmosila oluwalaisi boda ituwoli ituwoli. 31 Yokomi igau biyelu ninami mi mitugaga makwaisina lokuvagaisi deli mi bubunela gegedu, e bukummosilasi paila uula wala mi mitugaga deli mi vavagi gaga titoulemi. 32 Yokomi mina Isireli, yeigu magigu bukunikolaisi avaka baisa lauvagi gala paila kami bwaina. Mitaga magigu bukulumkolaisi mmosila deli ninamwau paila avaka lokuuvagaisi. Baisa yeigu Guyau Yaubada lalilivala.”
33 E Guyau Yaubada ililivala kawala, “Avai tuta bakatumigileuwaimi metoya omi mitugaga komwaidona, e batugwalaimi bukusisuaisi tuvaila omi valu deli bukukwaliivauwaisi avaka eikodidaimisi. 34 E matausina availa availa eisusuwaisi omi kwabila bogwa eigisaisi kala ulaka, mitaga bogwa batugwalaimi bukubigulaisi tuvaila. 35 E tomota komwaidosi bilivalasi paila kwabila makubilana, kidamwa omitibogwa udila wala, mitaga tuta baisa bogwa eidavila makawala wala Bigulela Ideni, deli valu makwaisina omitibogwa eikatudidaimisi, ikoiyaisi valu e eiluvaimwaisi kwedidadaimi, mitaga tuta baisa bogwa eisikaisi tomota deli kalila kwepapeula. 36 Oluvi kesala boda makwaisina otalimi binikolaisi yeigu Guyau lakaliivau kwedidadaimi valu deli lavilivau avaka avaka olopola makubilasina kubiluukuwokuva. Ka, yeigu Guyau bogwa lakatotila kidamwa bavagi baisa, e bogwala bavagi.”
37 E Guyau Yaubada ililivala kawala, “Ka, tuta baisa bogwa batagwala paila mina Isireli binigadaigusi paila pilasi, deli batagwala biunigeyaisi e bitobidubadusi makawala yuwotala sipi. 38 E valu makwaisina tuta baisa kwedidadaimi wala, igau makateki bikasewoki wala tomota, makawala omitibogwa Yerusalem eikasewoki wala sipi, minasina eiuvigakaisi lula wa paka. Matutona wala binikolaisi yeigu goli Guyau.”
o 36:17 Kugisi kala katumiki Ais 2.1. p 36:17 Nanamsa makwaina paila si bubunela kala pupagatu uulela Mosese la Karaiwaga; kugisi Tol 15.19.