4
Isikeli ikavisaki ammakawala Yerusalem biyoulisi
Yaubada ikaibiga kawala, “Yoku tau, kukwau kwaitala dakuna kwepatata, e kusaili omatam, e kugini kaikobu wala odakuna makwaina, bivigaki kaikobula Yerusalem. E tuvaila bivituloki ammakawala kala gigisa paila biyoulisi mavilouna, kubudi kabeikau, kukeli nobwala bitaini bitapatu, pwaipwayela kukouguguli bivigaki kabokwala, deli goli kusaili guguwala kabilia komwaidona. E kukwau pilatala tanumnumta aiyani kuvitomiliwoli bivigaki makawala kali opapala dakuna oluwalaimi yoku deli makwaina dakuna. Yoku bukusivila bukusivilaki kaikobula valu. Mavilouna makateki biyoulisi, e mayokula mwada bukuyouli. Baisa makawala kabotuvitusila bikaloubusi baisa boda Isireli.
4-5 “Oluvi kukwenu kwanaiki om kikiwama, e yeigu basaili owowom komwaidona Isireli si mitugaga. Lakatutolu kweluwolima kweluwovasi yam yoku bukukwanukwenu wala baisa bukulumkoli mmayuyu paila si mitugaga. Yeigu layakalaim bukulumkoli mmayuyu yam kwaitala wala bivigaki kabotuvitusila taitu kwaitala kwaitala makwaisina paila kasi mipuki kala kaduwonaku. Avai tuta bukuvinaku baisa kukwanitavila kukwanaiki om kwakata e bukulumkoli mmayuyu paila si mitugaga mina Yuda biboda kweluwovasi yam - kwaitala yam kabotuvitusila taitu kwaitala kwaitala paila kasi mipuki.
“Bitobu matam paila Yerusalem kala youla. Kaikem kuyosali bilokaia valu e kwatusisapi kwaibakwaim, oluvi kuvitoubobuta la mitugaga mavilouna. Yeigu bayuwolaim e gala ibodi bukukwanitavila tatoula wala biyoulimkulovaisi mavilouna.
“Ka baisa tuta kukwau sitana kawailuwa witi, bali, pempem, seisuya, deli witi dala ituwoli. E komwaidona kawailuwa makwaisina kutaguliki bimila beredi. E makam wala baisa bukukwamkwam olopola yam makwaisina lakatutolu kweluwolima kweluwovasi lokukwanaiki om kikiwama. 10 E kʹam bukukwamkwam kala kainaga makawala kwaitala yagogu paila kwaitala yam, e baisa bogwa bibodaim oluviga yam kwaiyuwela. 11 E kam sopi kala kainaga paila kwaitala yam kwelayu wala viga. 12 M kova bukuvigadi metoya tomota kasi kaiuula bogwa eilubulabu, e kugabu kam beredi wa kova makovana, e bukukwam omitasi tomota.”
13 E Guyau ilivala kawala, “Baisa bivigaki kabotuvitusila ammakawala mina Isireli bikomasi kaula makwaisina kʹasi tubutabu, avai tuta babutugigai matausina bilosi osi valu togilagala.”
14 Mitaga yeigu avitakauloki kawagu, “Guyau Yaubada, gala wala, gala avai tuta ayogwalaigu titoulegu. Ogu tuta gwadi leima lagaila, gala kwaitala tuta akoma vilionesi avai mauna minasina eikaligimakavasi wala kaina mauna nabubolodila eikamataisi. Gala kwaitala tuta akomgwalala.”
15 Mapaila Yaubada ikaibiga kawala, “Mna - ka! Batugwalaim bulumakau pwasi bukuvigadiki m kova kaimapula tomota kasi kaiuula, e metoya wala makovana bukugabu kam beredi.”
16 Yaubada isai kala livala kawala, “Mwa, yoku tau, yeigu bakatubodi la keda kʹasi mina Yerusalem. E tomotala bilumkolaisi mmayuyu deli bitakainawaisi avai tuta bigisaisi kala kainaga kʹasi eikamkomasi deli kasi sopi eimmomwaisi. 17 Kʹasi deli kasi sopi biwokuva e si pikwaku tuvaila biwokuva, e matausina bikisigigai wala uwosi, paila uula si mitugaga.”