7
Tuta kala vigimkovila bogwa eivakatitaikina paila mina Isireli
Guyau ilukwaigu kawala, “Yoku tau, baisa makawala yeigu, Guyau Yaubada, lalilivala baisa Isireli. baisa kala vigimkovila paila mapilana valu pilamwaidona!
“Mina Isireli, ka, mi tuta kala vigimkovila bogwa leima. Yokomi bogwa bukulumkolaisi ulo gibuluwa yeigu bayakalaimi paila avaka bogwa lokuvagaisi. E komwaidona vavagi kabokakayuwa bogwa lokuvagaisi yeigu bakatuvili wala basakaimi. Yeigu gala banokapisaimi kaina batagwala availa bimova. Yeigu bamipukwaimi paila avaka bogwa lokuvagaisi vavagi kabokakayuwa, e bukunikolaigusi yeigu Guyau.”
Baisa makawala Guyau Yaubada eililivala kawala, “Kaboyogagi bisetuwoli wala baisa yokomi. Komwaidona bogwa leiwokuva. Baisa kala vigimkovila. Yokomi bukuvenokusi. E mi tuta kala vigimkovila bogwa leimaima paila availa availa lokusisuaisi ovalu mapilana. Tuta bogwa eivakatitaikina gala tuvaila bukuuvagaisi mwasawela kami paka wa koya mesinaku kabotakainowa wala.
“Baisa tuta yokomi saina nanakwa bukulumkolaisi komwaidona lutula ulo gibuluwa. Yeigu bayakalaimi paila avaka bogwa lokuvagaisi, e komwaidona vavagi kabokakayuwa bogwa lokuvagaisi yeigu bakatuvili wala basakaimi. Yeigu gala batagwala yokomi bukumovasi e yeigu gala banokapisaimi. Mitaga yeigu bamipukwaimi paila avaka bogwa lokuvagaisi vavagi kabokakayuwa, mapaila bukunikolaisi yeigu Guyau, e mayeigula agumwaleta lammipukwaimi.”
10 E yamla kabomwau bogwa eimaima paila mina Isireli. Kabommayuyu bogwa eikatulala, nona kaiveka bogwa eikalisauwaimi. 11 Kabommayuyu uwala avai mitugaga avai mitugaga. Gala kwaitala si guguwa bisisu, gala si veiguwa, kasi katububula, kaina avaka si kaisisu kala bwaina.
12 E tuta bogwa leima. Yamla bogwa eivakatitaikina paila gigimwala deli gimlovau bivigaki vavagi vigimakava wala paila uula Yaubada bimipuki komwaidona makawala. 13 Gala taitala togigimwala bisisu kaduwonaku mwada bikaimapu la guguwa avaka bogwa leiyomadi, paila uula Yaubada la gibuluwa ikapilaki komwaidona. Matausina availa availa tomitugaga gala bimovasi. 14 Tauya bitigilulu e komwaidosi bikatubaiasasi. Mitaga gala taitala bivatuboulola bila okabilia, paila Yaubada bigibuluwi komwaidosi makawala wala.
Mina Isireli kasi mipuki paila si mitugaga
15 E kabilia bikaligiaki olopola valu, katoula deli molu bisuki bwala kwaitala kwaitala. Avai tomota bilomakava osaivau bikatumataisi okabilia, e avai tomota bisisu olopola valu matauna katoula sola molu kasi tau. 16 Makawala bubuna oitayatila biyokukolaisi biyowasi bilosi wa koya, e makawala goli mimilisi bisakaulasi bilosi wa koya. Komwaidosi bivalamsi paila si mitugaga. 17 Komwaidosi yumasi bimamasi e kwaitutusi bitatuvasi. 18 Bisikamsi si saigala e bitatatuvasi tomwaidosi. Kulusi biviliwaisi, e komwaidosi wala bimmosilasi. 19 Matausina bilavimakaiyaisi wala si goula deli si siliba olopola valu makawala wawa kala lova, paila siliba baisa deli goula gala ibodi bikoli matausina avai tuta Guyau bikasau kala leiya. Gala ibodi bivigakaisi makwaisina paila bipilasi kasi lumkola, kaina bikomataisi makwaisina. Paila uula goula deli siliba eivakadi imitugagasi. 20 Okwaitala matausina ninasi ikaiveka paila si veiguwa saina kwemmatabwaila, mitaga ivigakaisi makwaisina ibubulokaisi tokolu kabokakayuwa. Baisa uula Guyau eivigaki si veiguwa vavagi vigimakava wala baisa matausina.
21 E Guyau ikaibiga kawala, “Yeigu batugwali togilagala bilebwaisi si guguwa, deli todubakasala bikauwaisi komwaidona si veiguwa e biyogwalaisi makwaisina. 22 Yeigu gala bayobosi tolibulebu avai tuta bikopwalaisi bisuvisi ogu Bwala Kwebumaboma kwembwailigu e biyogwalaisi guguwala kaina biyopigigataisi makwaina.
23 “Vavagi komwaidona bisumgoi wala - valu pilamwaidona bivakasau katumata deli viluwela mavilousina bivakasau kabommayuyu. 24 Yeigu bamai budotala boda saina mina dubakasala, e batugwali mabudona biyoulisi mi bwala bisikaisi. Mi tokabilia saina mina papeula bimama ninasi avai tuta batugwali boda ituwoli biyogwalaisi makatuposina lokuvigakaisi mi kabotapwaroru. 25 Nokubukubu bogwa leimaima. Yokomi bukunevisi sisu bwaina mitaga gala wala bukubanaisi. 26 Kabomwau bisetuwoli wala, e bulogala gaga bogwa bitetila bima isugigaiyaimi. Yokomi bukukwayubabaisi baisa tovitoubobuta paila bisimitalaisi baisa yokomi avaka leigisibogwisi okilisala. E tolula gala wala avai vavagi bivitulokaisi tomota deli tokaraiwaga gala avai katuloluta bikatulolutasi. 27 Guyoula valu bivalam, latula tau la pikwaku biwokuva, e tomota bitatuvasi deli kasi kokola. Yeigu bamipukwaimi paila avaka komwaidona bogwa lokuvagaisi; e bakamogaimi makawala wala yokomi lokukamogaisi semia. E mapaila bukunikolaisi yeigu wala Guyau.”
Isikeli igisi kwaiyuwela kilisala paila Yaubada
(8.1—10.22)