8
Tokolu kala taimamila mapilana Yerusalem
Taitu kwailima kwaitalela tubukonela nalima natalela e yam kwelimala lakasisuaisi okatupipi e matausina tokugwala Yuda kasisuaisi deli ogu bwala. E ka, saina nanakwa alumkoli Guyau Yaubada la peula isikailigu. Yeigu akowana agisi okilisala kaikobula makawala taitala tomota owowola kovawokuva wala. Okuvalila eibusi eila watanawa wowola kala gigisa makawala kova, e okuvalila eilaguva eila walakaiwa ikavikavila makawala tanumnumta barasi eivivivila. + Iyosali makawala mweyatala yamila e iyosi kulugu. Olopola kilisala makwaina Yaubada la baloma ilupaigu ilauwaigu walakaiwa e ilauwaigu Yerusalem. Ilauwaigu olumoulela lulu matabudona mapilana opiliyavata Bwala Kwebumaboma lulula, baisa goli natana tokolu mekikanaki minana bibisimwali Yaubada la gibuluwa.
E metoya baisa yeigu lagisi saina guyugwayu iyomitali migila Isireli la Yaubada, makawala goli lagisibogwi wa Waya Keba. + Yaubada ilukwaigu kawala, “Mwa yoku tau, kulavi matam bila opiliyavata.” E yeigu alavi matagu agisi kabogabu lula makwaina eitotu katitaikinela lulu e opapala agisi natana tokolu minana bibisimwali Yaubada la gibuluwa.
Yaubada ilukwaigu kawala, “Mwa yoku tau, ki bogwa lokugisi avaka eikikaloubusi ke? Ka kugisi vavagi kabokakayuwa tomotala Isireli komwaidosi eiuvagaisi baisa, matausina eitutupaigusi wala ala omalaga metoya ogu bwala matabudona bomikikila. Yoku igau bukugisi vavagi kabommosila bikalisau makwaisina.”
Matauna ilauwaigu wa lulu matabudona kabosigugula okoukweda e ivitulokaigu poninatala ponana otaboda. Ilivala kawala, “Yoku tau, kukopwala baisa.” E yeigu akopwala abani lulu. Matauna ilukwaigu kawala, “Kusuvi e kugisi mitugaga, vavagi kabokakayuwa matausina leiuvagaisi baisala.” 10 Mapaila asuvi ala agisa. Tabodala komwaidona eilaleiyasi kaikobusi keiyuna deli mauna napupagatu kaikobusi, e deli goli mimilisi vavagi makwaisina mina Isireli eititemmalaisi. 11 Ka tailuwolima tailuwoyu mina Isireli kasi tokugwa leisisuaisi olumoulela matabudona, Yaasanaia matauna Sapana latula madelila wala. Taitala taitala matausina oyumasi eiyosisi maiina simasimina kaigabula, e mseu ibobwau metoya lula simasimina baisa. 12 Yaubada ikatupoiyaigu kawala, “Yoku tau, ki bogwa lokugisi avaka mina Isireli kasi tokugwa leiuvagaisi okatupwana ke? Matausina komwaidosi ititaimamilasi olumoulela matabudona ivakasewoki kaikobu migawelu migawelu. Matausina si kabovitoki kawasi, ‘Guyau gala wala igigisaidasi! Matauna bogwa eisilavi valu.’ ”
13 E Guyau ilukwaigu kawala, “Igau goli bukugisi bivagaisi vavagi makwaisina kabokakayuwa bikalisau avaka eivigibogwaisi.” 14 E ilauwaigu makwaina lulula Bwala Kwebumaboma opiliyavata ivitulokaigu mimilisi vivila ivilamwaisi la kaliga natana tokolu yagala Tamosa.
15 E Guyau ikatupoiyaigu kawala, “Mwa, yoku tau, ki, lokugisi baisa, ke? Ka, bukugisi mimilisi vavagi saina kakayuwagaga.” 16 E ilauwaigu asuvi olumoulela Bwala Kwebumaboma okabosigugula. E baisa labani tauwau kasi bawa kaina tailuwoyu tailima, itotusi katitaikina kabosusuvi matabudona Bomikikila Sainela oluwalaisi kabogwabu lula deli kabosusuvi. Itovilasi isakaisi tupwasi matabudona Bomikikila Sainela, ikavaginasi isakaisi mitasi mapilana pilibomatu, ititapwaroraisi kalasia iiyuwoula.
17 Guyau ilukwaigu kawala, “Yoku tau, ki, lokugisi baisa ke? Matausina mina Yuda bogwa leivagaisi makwaisina saina kabokakayuwa lokugisi e deli eivagaisi makwaisina vavagi ivakasau kabommayuyu ikaligiaki valu komwaidona. Gala wala! Ibodi wala bimaisi bivagaisi ogu Bwala Kwebumaboma bivigakaigusi bagibuluwa tuvaila. Ka, kugisi ammakawala ivakuluwouwaigusi saina mwaugaga. 18 Bogwa bilumkolaisi ulo gibuluwa saina mwaugaga goli. Gala wala bapilasi kaina banokapisi matausina. Bogwa biukuwakulasi bininigadasi baisa yeigu saina minimani sainela, mitaga yeigu gala wala balagi matausina.”
+ 8:2 8.2 Isi 1.27 + 8:4 8.4 Isi 1.28