5
Bukububunasi makawala matausina tolumalama
Yokomi Yaubada litula tombwailila, mapaila ibodaimi bukuvigikonaisi bukupataisi matauna. Ibodaimi bukububunasi metoya omi bubunela yebwaili wala, makawala goli Keriso iyebwailidasi e itugwali titoulela baisa okaliga paila yakidasi. E ivigaki titoulela makawala semakavi saina simasimina maiina deli kala lula Yaubada saina iyomwasali matauna. +
Paila yokomi Yaubada la tomota. Mapaila gala duwosisia kidamwa bukunanamsasi paila makwaisina vavagi pupagatu kaina makwaisina kala gigisa mmosila, kaina paila youloveka. E gala avai tuta goli bukulivalasi paila vavagi makwaisina oluwalaimi. E gala bibodaimi bukulivalasi mabigasina biga matowa, kaina biga katudewa, kaina avai bigigaga. Mitaga ibodaimi wala bukunokagutokisi baisa Yaubada. Bukunikolaisi mokwita paila baisa. Gala availa topupagatu, kaina toyommosila, kaina toyouloveka, (paila youloveka baisa makawala taimamila baisa tokolu,) e gala availa matausina bibani kala vilavila ola Karaiwaga Keriso deli Yaubada.
Taga availa bisipulokaimi deli la biga bigimakava. Paila uula makwaisina vavagi komwaidona, baisa Yaubada la ninamwau bima baisa matausina availa availa goli gala ikabikuwolaisi matauna. Mapaila bukupakaisi wala komwaidosi availa availa makawala matausina. Yokomi titoulemi omitibogwa kusisuaisi odudubila. Mitaga tuta baisa yokomi bogwa Guyau la tomota, e kusisuaisi olumalama. Mapaila ibodaimi bukububunasi makawala matausina tolumalama. Paila lumalama makwainar imai uwala komwaidona vavagi bwainigaga, deli mitukwaibwaila, e deli bigala mokwita. 10 Kuvigikonaisi bukukwatetasi avaka biyomwasali Guyau. 11 Bukupakaisi matausina availa availa ivagaisi vavagi makwaisina gala kala yeiwau, paila baisa uvagila dudubila. Mitaga kaimapula bukuyomitalaisi vavagi makwaisina baisa olumalama. 12 Baisa mokwita saina mosiligaga kaina bitalivalaisi vavagi makwaisina ivagaisi okium. 13 Deli avai tuta vavagi komwaidona bitayomitalaisi olumalama, oluvi makwaisina vavagi bitagisimlilaisi omilakatila. 14 E avaka bitagisimlilaisi omilakatila, baisa goli uvagila lumalama.s Baisa uula taitala eilivala,t kawala,
“Mwa, tommasisi kumamata!
Kutokaia metoya okaliga,
deli Keriso visigala bititapaim.”
15 E baisa makawala bukukimanumsi mi kaisisu. Gala bukusisuaisi makawala matausina tobubeikam, mitaga bukusisuaisi makawala matausina tokwabitam. 16 Taga kuyomadaisi mi tuta wotetila, bukusalausi wala, e bukupaisewasi, paila yam makwaisina yam gaga. + 17 E taga bukunagowasi, mitaga ibodi bukuvigikonaisi bukukwatetasi avaka Guyau magila bukuvagaisi.
18 Gala bukumomomsi deli waini, paila baisa igau biyogagaimi. Mitaga bivakasauwaimi wala Baloma Tobumaboma. 19 E kulivalasi baisa taitala taitala metoya wa biga sam deli wosi tapwaroru e deli avai wosi bumaboma. Bukuwosisi wosi tapwaroru deli sam baisa Guyau, deli goli kala yakaula baisa oninami. + 20 E tuta tuta bukunokagutokisi paila vavagi komwaidona baisa Yaubada Tamadasi, e deli goli bukukwaitagaisi yagala da Guyausi Yesu Keriso.
Paila vavaigila
21 Bukutugwalaimi titoulemi taitala baisa taitala paila uula kutemmalaisi matauna Keriso.
22 E yokomi navavaigila, bukutugwalaimi titoulemi baisa mi mmwala, makawala goli ibodi bukutugwalaimi baisa da Guyausi. + 23 Paila tau isim la karaiwaga baisa la kwava, makawala Keriso isim la karaiwaga baisa mabudona ekalesia. E matauna Keriso titoulela goli kala Tokwatumova ekalesia e mabudona wala wowola. 24 E mapaila ibodi minasina bitugwalaisi titoulesi namwaidosi goli baisa si mmwala. Paila makawala goli ekalesia kala boda mabudona itugwalaisi titoulesi baisa Keriso. +
25 E yokomi tovavaigila, bukuyebwailisi mi kukova. Makawala goli Keriso iyebwaili ekalesia e itugwali okaliga paila mabudona, 26 kidamwa bikabomi ekalesia baisa Yaubada metoya ola biga. Ikugwa ikatumigileu wa sopi iwinisau,u 27 kidamwa mabudona ekalesia bitotu omatala titoulela saina kwaimitabwaila. E mabudona kala mitabwaila kwebumaboma e gala avaka kala sula. Gala avaka kala tunutunu kaina kala nebaneba kaina kwaitala avaka kala gaga. 28 E ibodi tauwau biyebwailisi si kukova, makawala iyebwailisi uwosi titoulesi. Paila avai tau iyebwaili la kwava, matauna iyebwaili titoulela wala. 29 Gala availa bikoulovi wowola, avai tuta. Mitaga ivakoma, iyamati, makawala goli Keriso ivigaki baisa ekalesia. 30 Paila yakidasi goli katupwaila wowola Keriso. 31 E Buki Pilabumaboma kala ginigini isisu, “Baisa uula tau bisilavi tamala inala e bivakouli la kwava, e kasitaiyu goli bivigakaisi uwosi makawala taitala.” + 32 Baisa goli kwaitala vituloki saina kwevakaigaga leitabanaisi baisa wa Buki Pilabumaboma, e yeigu adoki baisa ivitulokaidasi paila Keriso deli paila ekalesia. 33 Mitaga tuvaila ivitulokaidasi paila yokomi vavaigila. Ibodi taitala taitala biyebwaili la kwava makawala titoulela, e ibodi natana natana bikamiabi la mwala.
+ 5:2 5.2 Sun 29.18; Sam 40.6 r 5:9 lumalama makwaina.Mimilisi buki pilabubogwa iginisi, “Baloma matauna”. s 5:14 E avaka bitagisimlilaisi omilakatila, baisa goli uvagila lumalama. Gagabila bitagini, “Paila lumalama bititapi vavagi komwaidona.” t 5:14 Kaina mabigasina pilatala si wosi tobwakuli Keriso tobubogwa. + 5:16 5.16 Kl 4.5 + 5:19 5.19-20 Kl 3.16-17 + 5:22 5.22 Kl 3.18; 1 Pt 3.1 + 5:24 5.24-25 Kl 3.19; 1 Pt 3.7 u 5:26 Ililivala paila bapitaiso. + 5:31 5.31 Vit 2.24