6
Gugwadi deli veisia
Gugwadi, yokomi totapwaroru, ibodaimi bukukwabikuwolaisi tumimia numia, paila baisa ibodaimi bukuvagaisi.v+ “Kutaimamila baisa tamam inam.” Makwaina karaiwaga baisa kwaimatala isim kala katumkovila biga katotila, + kawala, “kidamwa yoku bukusisu bwaina deli bukusigaga wala baisa om valu.”
Tommoya, nunumoya, taga kukwatumwalaisi litumia kidamwa bigibuluwasi. Mitaga tuta tuta bukuvitubwaisi matausina kidamwa bitovakavekasi metoya kala kiduwosisia deli kala vituloki tapwaroru. +
Towotetila deli kasi tokwaraiwaga
E yokomi towotetila bukukwabikuwolaisi kami tokwaraiwaga baisa ovalu watanawa. E deli kami kokola deli mi tatuva bukuvagaisi mi wotetila deli ninami la tagwala, e makawala goli bukuwotitalaisi Keriso. + E bukuvagaisi makawala gala avai tuta omitasi bigigisaimi wala, mwada bikabwailimi. Mitaga metoya oninami komwaidona bukuvagaisi avaka Yaubada nanola makawala yokomi la towotetila Keriso. E bukuwotetilasi goli deli mi mwasawa, makawala yokomi bukuwotitalaisi Guyau e gala tomota wala. Kululuwaisi goli kidamwa Guyau bimapu komwaidosi tomota paila si wotetila bwaina, kaina isim kasi katupipi kaina gala.
E yokomi tokwaraiwaga bukuvagaisi makawala baisa mi towotetila, gala deli mi kominimani. Kululuwaisi baisa yokomi deli mi towotetila isim taitala wala kami tokwaraiwaga wa labuma e matauna ivigaki makawala wala baisa komwaidosi. +
Bukukwabiliasi deli komwaidona avaka Yaubada isakaimi
10 E kala vigimkovila, bukuvasosusi baisa Guyau, e bukukwatumkulovaisi mi peula metoya baisa la peuligaga matauna. 11 Bukusikomasi komwaidona avaka Yaubada isakaimi kala silaboda kabilia uvagila mwau, e igau bukutokaiasi bukukwabiliasi baisa Diabolo ola katuduvidavi. 12 Paila yakidasi gala bitakabiliasi baisa kada tilaulasi tomota. Mitaga kada tilaulasi baisa matausina iyosisi avai peula avai peula gagawokuva wala oviluwela walakaiwa. Baisa goli matausina Diabolo la gweguya,w deli todidabala, deli matausina isim si karaiwaga paila valu watanawa, baisa tuta saina dudubila. 13 E tuta baisa bukusikomasi avaka Yaubada eisakaimi e igau avai tuta yam gaga bima e kami tilaula bivitouulasi bikabiliasi baisa yokomi, yokomi gagabila bukutotusi peula. E bukukwabiliasi baisa okala vigimkovila, e bogwa bukutomgwagasi.
14 Mapaila bukutotusi peula! Kukwauwaisi bigala mokwita paila kami bunodoga kusipwaisi okuvalimi bikasai. Deli bukusikamsi bubunela duwosisia makawala uwomi la vayoula. + 15 Deli kukwatubaiasasi paila bukukwamitulaisi Bulogala Bwaina bigala vakota makawala kami buta. + 16 E tuta komwaidona kukwauwaisi mi dubumi paila mi vayoula. E metoya vayoula makaina gagabila bukukimataisi komwaidona silamata kailululu avaka Tomitugaga iluvalova. 17 E kusikamsi katumova paila kami kulupewa, deli kukwauwaisi Yaubada la bigax paila mi kaiyala, makaina goli Baloma bisakaimi. + 18 Baisa komwaidona bukuvagaisi deli mi ninigada, e kidamwa kunigadasi paila Yaubada la pilasi. Tuta tuta bukuninigadasi makawala goli Baloma iviyelu ninami. Baisa uula bukuyuuyausasi e bukupwaitukulasi ninigada. Tuta tuta bukunigadasi paila Yaubada la tomota komwaidosi. 19 E deli goli tuvaila kunigadasi paila yeigu, kidamwa Yaubada bisakaigu ulo biga. E avai tuta mwada balivala, gagabila batuvaluwa balilivala e bakamituli Bulogala Bwaina kala kwekikium.y 20 Paila yeigu goli wodola Keriso paila Bulogala Bwaina makwaina, ilagoli baisa tuta ikatupipaigusi. Baisa uula ibodi bukunigadasi kidamwa gagabila bakamituli tuvaluwa paila baisa, makawala goli avaka ibodaigu.
Paulo italoi
21 Taikikoz sodasi tombwailidasi deli towotetila tokimadagi ivigibau Guyau la wotetila, matauna bilukwaimi komwaidona avaka bulogagu, kidamwa bukunikolaigusi avaka yeigu lauvagi. ++ 22 E baisa uula awitali matauna biwokaiami kidamwa bilukwaimi avaka komwaidomasi kauvagaisi, e deli bikatululutaimi.
23 Ulo nigada baisa Yaubada Tamadasi deli da Guyausi Yesu Keriso kidamwa biyebwailimi komwaidomi segwaia, kidamwa bukudubumaisi e bitalaguva lupomi. 24 Deli kidamwa Yaubada bimitukwaii availa availa yokomi kuyebwailisi da Guyausi Yesu Keriso deli mi yebwaili kwemovagasi.
v 6:1 paila baisa ibodaimi bukuvagaisi. Mimilisi buki pilabubogwa gala wala iginisi mabigasina. + 6:1 6.1 Kl 3.20 + 6:2 6.2-3 Sun 20.12; Kak 5.16 + 6:4 6.4 Kl 3.21 + 6:5 6.5-8 Kl 3.22-25 + 6:9 6.9 Kak 10.17; Kl 3.25; 4.1 w 6:12 Kugisi Ep 1.21 kala katumiki. + 6:14 6.14 Ais 11.5; 59.17 + 6:15 6.15 Ais 52.7 x 6:17 Bulogala Bwaina paila Keriso. + 6:17 6.17 Ais 59.17 y 6:19 Bulogala Bwaina kala kwekikium. Mimilisi buki pilabubogwa iginisi, “Yaubada nanola kwekikium”. z 6:21 Kugisi Kl 4.7. + 6:21 6.21 VA 20.4; 2 Tm 4.12 + 6:21 6.21-22 Kl 4.7-8