13
Abia sola Yeroboam si kabilia
(1 Gwe 15.1-8)
E olopola kweluwotala kwailima kwaitolu taitu guyau Yeroboam matauna guyoula Isireli, e Abia matauna iguyoi Yuda, e matauna iguguyau olopola Yerusalem iboda kwaitolu taitu. Inala yagala Mikaia, Urieli latula, minana ilela Gibia.
E kabilia itokaia oluwalaisi Abia sola Yeroboam. Abia ikatuyouli la tokabila kasi bawa 400,000, e Yeroboam ikatuyouli la tokabilia kasi bawa 800,000.
E tokabilia ibodasi mapilana Epereim wa koya. E guyau Abia imwena wa Koya Semaraim e ikawota ilukwaiwa Yeroboam deli goli mina Isireli. Ikaibiga kawala, “Kunakaigalaigusi! Ki gala kunikolaisi Guyau, matauna Isireli la Yaubada, leivagi kabutu kwekanigaga deli Debida, isaiki matauna deli dalela matausina gweguyala Isireli tuta gala biwokuva? Yeroboam matauna Nebati latula ikoulovi Solomoni matauna la guyau. Oluvi matauna ikouguguli budotala boda mavilousina gala dimlesi deli todubakasala, e ilosi iyokaikaiyaisi wowola Rioboam matauna Solomoni latula, matauna saina totubovau e la nikoli gala siniveka paila bikosomapu matausina. E baisa tuta magim bukukwabilii gweguya si tokaraiwaga makwaina Guyau leisaiki Debida dalela. Yoku m tokabilia saina budoveka deli m yaubada bulumakau nagugwadi goula Yeroboam leiyouduli. Yoku lokubokavili Guyau la tolula, matausina Eroni dalela, deli lokubokavili mina Libai. E kaimapusi yoku kunagi m tolula makawala boda ituwoli ituwoli leiuvagaisi. E availa bima bimai natana bulumakau kaina nalima nayu sipi ibodi bukukwabomi bukuvigaki tolula baisa minasina lokudokaisi mi yaubada.
10 “Mitaga yakamaisi kauwotitalaisi wala Guyau matauna ma Yaubadasi e gala wala kapakaisi matauna. E tolula matausina Eroni dalela ivagaisi avaka si paisewa, e mina Libai ipilasaisi matausina. 11 Kaukwau deli koyavi kwaitala kwaitala bigibugabusi wala lula maiina simasimina deli mauna bigabwaisi namwaidona baisa matauna. Matausina isemakaiyaisi beredi otebeli makwaina kwemigileu e koyai kwaitala kwaitala bivakanotaisi kaitapa eitotusi osi kabototu goula. E avaka Guyau eikaraiwogaimasi lakavagaisi makawala, mitaga yokomi bogwa kupakaisi matauna. 12 Yaubada matauna kalamwaleta kama tokugwasi e la tolula deli wala kasi tauya leititoiyaisi, makateki bitagilulu kasi tauya bitabasisi okawakali. Tauwau mina Isireli gala ibodi bukukwabiliaisi Guyau matauna tubudoiasi si Yaubada, paila gala wala gagabila bukutomgwagasi!”
13 Tuta matutona Yeroboam ikaraiwogi mimilisi la boda ilosi otuboulosi mina Yudia si tokabilia ikanapwalasi, e komwaidonaga matausina bilosi omitasi. 14 E avai tuta mina Yudia imitavilasi igisaisi bogwa eivaulaisi eivapataisi. Matausina idousi baisa Guyau paila pilasi, e tolula matausina iyuvisi tauya. 15 E mina Yudia imlikwaisi tuwa isakaisi, e Abia ikugwai kabilia makwaina isugigai, Yaubada itomgwaga odubasi Yeroboam deli mina Isireli si tokabilia. 16 Mina Yudia ibokavilaisi mina Isireli isakaulasi, e Yaubada ivigaki mina Yudia bikaraiwogaisi matausina. 17 Abia deli la tokabilia imtuligigaiyaisi mina Isireli kasi bawa 500,000 mina Isireli pwataboda ikatumataisi. 18 Mapaila tomotala Yuda itomgwagasi odubasi mina Isireli paila uula ikanuvatetasi baisa Guyau tubusia si Yaubada.
19 E Abia ibokavili Yeroboam la tokabilia e iyouli mimilisi la valu yagasi makawala. Beteli, Yesana, Epironi, deli goli tuvaila valu viloutuboulosi mavilousina. 20 Yeroboam gala wala tuvaila la kabokaraiwaga isiniveka tuta matutona Abia ola tuta karaiwaga. Guyau wala titoulela ikatumati Yeroboam e ikaliga.
21 Mitaga Abia la guyau saina ikobaluluva. Matauna la kukova kasi bawa naluwotala navasi e litula tauwau kasi bawa tailuwoyu taiyu e vivila naluwotala nalima natana. 22 E komwaidona liliula Abia, avaka eilivala deli avaka leivagi, kala ginigini isisu obukila Liliula Tovitoubobuta Ido.