12
Mina Itipita isugigaiyaisi viluwela Yuda
(1 Gwe 14.25-28)
Avai tuta Rioboam bogwa eitoyemwa la karaiwaga e la guyau, matauna deli komwaidona la tomota ikoulovaisi Guyau la karaiwaga. Olopola kwailimala taitu Rioboam eiguguyau paila si kowolova baisa Guyau e ilumkolaisi mipuki. E Sisaki guyoula Itipita isugigai Yerusalem la tokabilia kasi bawa osi waga kaibibiu 1,200 toyo 60,000 tosila wosa, deli goli saina wala bidugaga tokabilia gala ibodi bitakalau, deli goli mina Libia, mina Suka, e mina Sudani tokabilia deli wala. Matauna iyouli viluwela Yuda mavilousina kalisi kwepapeula e iuyeiya wala ila Yerusalem.
Semaia matauna tovitoubobuta ilokaia guyau Rioboam deli goli tokugwasi Yuda matausina isigugulasi olopola Yerusalem mwada bisakauligilaisi Sisaki. E matauna iluki matausina kawala, “Ka, baisa Guyau Yaubada la biga baisa yokomi. ‘Yokomi bogwa lokusilavaigusi, e mapaila baisa tuta yeigu lasilavaimi yokomi oyamala Sisaki.’ ”
E guyau deli komwaidona tokugwa ititamapusi bogwa eisulasi, e ikaibigasi kawasi, “Avaka Guyau Yaubada leivagi bogwa duwosisia.”
Avai tuta Guyau igisi avaka eikaloubusi, matauna ilukivau Semaia kawala, “Ka, paila uula bogwa eikamitulaisi si mitugaga, e yeigu gala bakatumtuwoli matausina. Mitaga avai tuta Sisaki bikabilii matausina, gala bipeulasi mitaga bogwa biyubwailasi tommomova wala. Yerusalem gala wala bilumkoli ulo gibuluwa tigininila, mitaga Sisaki biyouli matausina, e matausina bogwa binikolaisi mokwita ammakawala kala tuwoli paila biwotitalaigusi deli biwotitalaisi valu watanawa tokaraiwogala.”
E guyau Sisaki ima Yerusalem, e ikau veiguwa metoya wa Bwala Kwebumaboma deli wa ligisa. Matauna ikau vavagi komwaidona, deli goli vayoula makaisina goulawokuva guyau Solomoni leiyouduli. + 10 E kaimapula makaisina, Rioboam iyouduli vayoula metoya tanumnumta barasi e isaiki makaisina kumatoula eikikaraiwogaisi paila kala yamata ligisa kalapisilela. 11 Avai tuta guyau biloula wa Bwala Kwebumaboma, e toyausa bikeulasi vayoula makaisina e oluvi bikaimilivauwaisi matabudona iuvigakaisi si buliyamata. 12 E paila uula matauna itugwali titoulela baisa Guyau, e Guyau ola gibuluwa gala iyogagi matauna, e vavagi komwaidona bwainawokuva paila Yuda.
Rioboam kala vigimkovila la guyau
13 Guyau Rioboam saina wala iguyoumkumku tutala eiguguyau olopola Yerusalem. Matauna kala taitu iboda kweluwovasi kwaitala eivitouula eiguyau, e iguguyau olopola Yerusalem iboda kwailuwotala kwailima kwaiyu taitu olumoulela Yerusalem, mavilouna Guyau bogwa leinagi oluwalaisi komwaidona viluwela Isireli, mavilouna viluwela kala taimamila. Rioboam inala yagala Naama, vilela Amoni. 14 Matauna imitugaga, paila gala ivigikoni bisavali Guyau nanola.
15 Rioboam la kedakeda okala vitouula eila okala vigimkovila deli dalela liliula isisu obukila Semaia Tovitoubobuta Liliula deli Ido Tovitoubobuta Liliula. Rioboam deli Yeroboam tuta komwaidona ikikabiliasi wala. 16 Rioboam eikaliga e ibakwaisi gweguya okasi laka Debida ola Vilouveka e latula yagala Abia ikaimapu iguyau.
+ 12:9 12.9 1 Gwe 10.16-17; 2 Lil 9.15-16