6
Solomoni la bigatona baisa tomota
(1 Gwe 8.12-21)
Oluvi Guyau Solomoni inigada kawala,
“Guyau, yoku bogwa lokunagi bukusisu olowalowa deli odudubila dubilikitakita.
Mitaga baisa tuta yeigu bogwa lakaliaii kwaitala Bwala Kwebumaboma paila yoku,
e baisa bukusisu e bukusigaga goli.”
E komwaidona mina Isireli ititogugulasi wala baisa. E guyau Solomoni itovilaki matausina e inigadi Guyau bikabwaili matausina. Matauna ikaibiga kawala, “Kala yakaula Guyau Isireli la Yaubada! Matauna bogwa leivagi makawala la biga katotila baisa tamagu Debida avai tuta eilivala baisa matauna kawala, + ‘Tuta matutona lavisunupuloi ulo tomota metoya Itipita e leima lagaila, yeigu gala wala anagi kwaitala valu olumoulela Isireli paila bikaliaiisi kwaitala bwala kwebumaboma e baisa ibodi bitemmalaigusi, deli gala wala anagi availa bikugwai ulo tomota mina Isireli. Mitaga baisa tuta bogwa lanagi Yerusalem baisa viluwela paila bitemmalaigusi, e yoku Debida lanagaim paila bukukwaraiwogi ulo tomota.’ ”
E Solomoni isetuwoli la bigatona kawala, “Ka, tamagu Debida inanamsa bikaliaii kwaitala bwala kwebumaboma paila Guyau Isireli la Yaubada kala taimamila, mitaga Guyau iluki matauna kawala, ‘Bogwa lokukwabwelaki paila magim bukukwaliaii kwaitala bwala kwebumaboma paila yeigu, mitaga gala wala yoku bukukwaliai makwaina. Ka, latum matauna latum tatoum, bikaliaii ulo bwala kwebumaboma.’
10 “Guyau bogwa eivagi makawala la biga katotila. yeigu laguyau, mi guyau mina Isireli kaimapula tamagu, e bogwa lakaliaii kwaitala bwala kwebumaboma paila Guyau Isireli la Yaubada kala taimamila. 11 E olumoulela makwaina Bwala Kwebumaboma bogwa lasaili Kabutu Didawogala, olumoulela makwaina isisu kabutu dikunela Guyau leivagi deli mina Isireli.”
Solomoni la nigada
(1 Gwe 8.22-53)
12 E oluvi Solomoni ila itotu omatala kabogwabu lula baisa tomota komwaidona omitasi e iyosali yamala inigada. 13 (E Solomoni leiyouduli kwaitala kubudoga tanumnumta barasi ivitowalai obikubakula kabosigugula. Makwaina kala woloula pilavasi wala makawala wala kasi woloula uvatala, e kala wonaku bila walakaiwa isividoga. Matauna imwena okubudoga makwaina itapopula kwetutula e komwaidona tomota ibodi bigisaisi matauna, eiiyosali yamala ila walakaiwa.) 14 Matauna inidaga kawala, “Mwa Guyau yoku si Yaubada mina Isireli, gala taitala avai yaubada isisu wa labuma deli ovalu watanawa ibodi bipataim. Yoku kuiyamati m kabutu deli m tomota, deli lokumitukwaii matausina avai tuta ikabikuwolaimsi metoya oninasi komwaidona. 15 Bogwa lokuvagi makawala m biga katotila baisa tamagu Debida. Lagaila goli komwaidona m biga bogwa lokukwamokwiti. 16 E Guyau mina Isireli ma Yaubadasi, anigadaim kidamwa baisa tuta bukuvagi makawala biga katotila makwaina ituwoli baisa tamagu, matutona lokuluki mwada tuta komwaidona taitala metoya odalela biguyoi mina Isireli, kidamwa bikabikuwolaimsi makawala matauna titoulela la kabikaula baisa yoku. + 17 Mwa yoku mina Isireli ma Yaubadasi, tuta baisa bukuvituloki kidamwa komwaidona m biga katotila baisa tamagu Debida m touwata gala wala bisala.
18 “Mitaga mwa Yaubada, ki, igagabila yoku bukusisu ovalu watanawa oluwalaisi tauwau deli vivila ke? Ilagoli labuma kala kwaiveka gala ibodi bikapolaim, mapaila ammakawala Bwala Kwebumaboma makwaina lakaliaii bibodaim? + 19 Guyau ulo Yaubada, yeigu m touwata. Kulagi ulo nigada e kulagi ulo kapuloki baisa yoku. 20 Kuyamati makwaina Bwala Kwebumaboma yam deli bogi. Yoku bogwa lokukwatotila paila baisa goli kabotapwaroru baisa yoku, mapaila kunakaigalaigu avai tuta batovilaki makwaina Bwala Kwebumaboma e banigada. + 21 Kunakaigali ulo nigada deli si nigada m tomota mina Isireli avai tuta bitovilakaisi makatupona binigadasi. Om kwabosisu wa labuma kunakaigalaimasi e kuligaiwa ma sulasi.
22 “Avai tuta tomota bitabinakaisi sesia paila eiyogagaisi matausina e bimaiyaisi om kwabogwabu lula wa Bwala Kwebumaboma paila bibigasi katotila mwada matausina tobubwaila, 23 mwa Guyau, om kwabosisu wa labuma bukunakaigali e bukuyakali m touwata. Kumipuki matauna tosula makawala avaka bibodi la sula mapula e kukoliga matauna tobwaila.
24 “Avai tuta tilaula bitomgwagasi odubasi m tomota mina Isireli paila uula imitugagasi baisa yoku e oluvi avai tuta bininavilasi baisa yoku bikaimilavausi wa Bwala Kwebumaboma makwaina, ninasi bibusi watanawa bininigadasi baisa yoku paila bukuligaiwa si sula, 25 metoya om kwabosisu wa labuma bukunakaigali matausina. Bukuligaiwa si sula matausina m tomota e bukukwaimali bimaisi ovalu mapilana bogwa lokusaiki matausina deli goli tubusia omitibogwa.
26 “Ka avai tuta bukukibodi kuna paila uula m tomota bogwa eimitugagasi baisa yoku, e oluviga bininavilasi e bitovilakaisi makwaina Bwala Kwebumaboma, e deli ninasi watanawa binigadasi baisa yoku, 27 mwa Guyau, om kwabosisu wa labuma bukunakaigali matausina e bukuligaiwa si mitugaga m touwata mina Isireli, deli kuvituloki matausina bivagaisi vavagi bwaina. Mwa Guyau, oluvi bukuwitali kuna om valu, makwaina bogwa lokusaiki m tomota bivigakaisi viloutabusi.
28 “E avai tuta molusaula kaina lelia bima oma valusi e kaina yagila biyogagi ma bagulasi kaina nipawa bikamtuyaisi kaina avai tuta tilaula biwaimasi, kaina lelia toyo katoula bimakaia matausina, 29 bukunakaigali si nigada. Kidamwa availa wala tomotala Isireli saina si ninamwau bivitukolaisi yumasi bila wa Bwala Kwebumaboma deli nigadesi, 30 kulagi si nigada. E metoya om valu wa labuma kunakaigali matausina e kuligaiwa si mitugaga. Yoku wala kammwaleta kunikoli tomota ninasi. Mapaila kusaiki tomota taitala taitala makawala avaka ibodi matauna, 31 e gagabila m tomota bititemmalaimsi e bikabikuwolaimsi tuta komwaidona osi sisu ovalu makwaina lokusaiki tubumaiasi.
32 “Avai tuta togilagala eisisu obusibusila valu bilagi bulogala m tovakaigaga deli m peuligaga e deli bilagi ammakawala tuta komwaidona kukwatubaiasa paila bukuvagi avaka, e oluvi matauna bima wa Bwala Kwebumaboma makwaina paila binigada, 33 e kunakaigali la nigada. Wa labuma baisa m kwabosisu, kulagi matauna e kuvagi avaka la kapuloki baisa yoku, e gagabila komwaidona tomotela valu watanawa binikolaimsi e bikabikuwolaimsi, makawala m tomota mina Isireli eiuvagaisi. E oluvi matausina binikolaisi Bwala Kwebumaboma makwaina lakaliaii baisa kabotapwaroru baisa yoku.
34 “E avai tuta bukukwaraiwogi m tomota bilosi ikabiliasi deli kasi tilaula, ikugwa binigadasi baisa yoku, e ambaisa wala bitokaiasi, mitaga bitovilakaisi wala mavilouna m viloutoula bogwa lokunagi deli m Bwala Kwebumaboma makwaina lakaliaii, 35 Mwa kunakaigali si nigada. Om kwabosisu wa labuma kunakaigali matausina e kuvigaki bitomgwagasi.
36 “Gala availa isisu gala immitugaga. E avai tuta m tomota bimitugagasi baisa yoku, e metoya om gibuluwa kuvigaki kasi tilaula itom-gwagasi odubasi matausina, e ikatupipaisi ilauwaisi ituwoli valu, ilagoli valu mavilouna saina kaduwonaku, 37 mwa, kunakaigali m tomota si nigada. Kidamwa ovalu mapilana leisisuaisi e bininavilasi e binigadasi baisa yoku, e bikikamitulaisi ammakawala kala vakaila si mitugaga deli si dubakasala leiuvagaisi, mwa Guyau, ibodi wala bukunakaigali si nigada. 38 E olumoulela valu mapilana matausina eilokaiasi kidamwa bininavilasi oninasi komwaidona, deli binigadasi baisa yoku mitasi bikoulakaiwaisi valu mapilana bogwa lokusaiki tubumaiasi, deli valu mapilana yoku bogwa lokunagi, deli goli Bwala Kwebumaboma makwaina lakaliaii paila yoku, 39 e kunakaigali si nigada. E om kwabosisu wa labuma kulagi matausina e kunokapisi, deli si mitugaga komwaidona kukwau kuligaiwa.
40 “Mwa ulo Yaubada, tuta baisa kugisaimasi e kulagi kam nigada lakanigadaimsi olumoulela valu makwaina. 41 Mwa Guyau Yaubada, kutokaia, e deli m Kwabutu Didawogala makwaina goli kabotuvitusila m peula, bukusuvi wa Bwala Kwebumaboma makwaina e baisa bukusigaga. Kukwabwaili m tolula metoya osi wotetila komwaidona, e ibodi komwaidosi m tomota bimwasawasi paila uula lokumitukwaii matausina. + 42 Mwa Guyau Yaubada, taga kupakaigu yeigu guyau matauna bogwa lokunagi. Ka, kululuwai m yebwaili bogwa lokuvigibogwi baisa m touwata Debida.”
+ 6:4 6.4-9 2 Sml 7.1-13; 1 Lil 17.1-12 + 6:16 6.16 1 Gwe 2.4 + 6:18 6.18 2 Lil 2.6 + 6:20 6.20 Kak 12.11 + 6:41 6.41-42 Sam 132.8-10