7
Ikabomaisi Bwala Kwebumaboma
(1 Gwe 8.62-66)
Avai tuta guyau Solomoni ivenoku nigada, kova ikapusi metoya wa labuma igigabu wala iwokuva lula makwaisina leisemakavaisi, e Guyau migila iyoumatila metoya ola guyugwayu ikuboli Bwala Kwebumaboma. + Guyau la guyugwayu Bwala Kwebumaboma ikuboli, mapaila tolula gala wala igagabila bisuvisi. Avai tuta mina Isireli igisaisi kova ikapusi metoya wa labuma deli lumalama ikuboli Bwala Kwebumaboma, e matausina ikapusisi opwaipwaia e itapwarorusi baisa Yaubada iyakawolaisi matauna paila la mitakwai deli la yebwaili kwekanigaga. + Oluvi Solomoni deli tomota komwaidona igabwaisi lula baisa Guyau. Matauna ivigaki lula paila kalubaila lulela 22,000 bulumakau deli 120,000 sipi. E mapaila Solomoni deli komwaidona tomota ikabomaisi Bwala Kwebumaboma. E tolula itolisi ammakatupona wala kabasi leinagaisi, e mina Libai itolisi itovilakaisi tolula omitasi sesia, e iyakawolaisi Guyau deli guguwela mwasawa makwaisina guyau Debida leisaiki, e iwosisi kawasi, “Matauna la yebwaili kwekanigaga!” mapilasina goli Debida la butubutu. E tolula iyuvaisi tauya e tomota komwaidona itotusi.
E Solomoni ikabomi makatupona oluwalela bikubaku makatupona goli omatala Bwala Kwebumaboma, e metoya wala baisa matauna igabu lula kaula semakaila deli posa metoya kalubaila semakaila. Matauna ivagi makawala paila uula makwaina kabogwabu lula tanumnumta barasi leikaliaii saina kwekekita gala ibodi paila komwaidona makwaisina semakavi.
E Solomoni deli komwaidona mina Isireli immwasawasi paila Buliyoyova Pakala iboda kwailima kwaiyu yam. Boda saina kwaiveka tomotasi metoya saina kaduwonaku mapilana Amati Kadaula opiliyavata deli okaligeila Itipita mapilana opilibolimila. E matausina ikabwailisi kabogwabu lula makwaina iboda kwailima kwaiyu yam e kwailima kwaiyu tuvaila ipakapakasi. Oyamla kala vigimkovila matausina ivigimkulovaisi si mwasawa, 10 e eiyam, oyamla kweluwoyu kwetolula olumoulela tubukona nalima nayuwela Solomoni ivabutu tomota ilosi osi valu. Matausina deli si mwasawa paila komwaidona bobwailila Guyau leisaiki la tomota mina Isireli, e leisaiki Debida, deli goli Solomoni.
Yaubada tuvaila iyoumatila baisa Solomoni
11 Avai tuta guyau Solomoni bogwa leivinaku kaliai Bwala Kwebumaboma deli ligisa e baisa deli la kiyadiga ivigimkulovi avaka eininamsi kasi kaliai makwaisina, 12 e wa bogi Guyau iyoumatila baisa matauna. Guyau iluki matauna kawala, “Bogwa lalagi m nigada e bogwa lakabwaili Bwala Kwebumaboma makwaina, paila mabolela bigibugabusi lula baisa yeigu. 13 E avai tuta bakikuloti kuna gala bikuna kaina bawitali nipawa bikomasi si bagula, kaina lelia baisa ulo tomota, 14 e kidamwa binigadasi baisa yeigu e bininavilasi biligaiwaisi uvagila mitugaga leiuvagaisi, e metoya ogu kwabosisu wa labuma yeigu banakaigali matausina, baligaiwa si mitugaga, deli bavigaki si pwaipwaia bikabinai sainela. 15 Yeigu bayamati makwaina Bwala Kwebumaboma e bakatukovi taigagu paila banakaigali nigada komwaidona bininigadasi olumoulela makwaina. 16 Paila uula yeigu bogwa lanagi makwaina e lakabomi makwaina baisa tomota bitapwarorusi baisa yeigu, bayamati makwaina deli bakoli tuta komwaidona. 17 Ka, kidamwa bukuwotitalaigu duwosisia makawala tamam Debida leivigaki, bukukwabikuwoli ulo karaiwaga makwaisina deli bukuvagi vavagi komwaidona avaka lakaraiwogaim. 18 E yeigu bavagi makawala ulo biga katotila lavagi baisa tamam Debida avai tuta laluki matauna paila dalela biguyoiyaisi mina Isireli tuta komwaidona. + 19 Mitaga kidamwa yoku deli m tomota bukukoulovaisi karaiwaga kwaivakaveka deli kwekikekita makwaisina bogwa lasakaimi, e bukutapwarorusiga baisa tuwoli yaubada, 20 e yeigu bakaliyabaimi metoya ovalu mapilana bogwa lasakaimi, deli yeigu basilavi Bwala Kwebumaboma makwaina bogwa lakabomi mwada goli makwaina tomota bitapwarorusi baisa yeigu. E tomota ambaisa ambaisa bikayuwaisi deli biyosokanaisi.
21 “Ka Bwala Kwebumaboma makwaina kala taimamila saina isiligaga sainela, mitaga tuta oluvi availa availa bililoulasi opapala makwaina saina bitutuvakau uwosi bikatupoisi kawasi, ‘Tauwau, avaka paila Guyau eivigaki makawala valu makwaina deli makwaina Bwala Kwebumaboma?’ 22 E tomota bivitakaulasi kawasi, ‘Ka uula wala matausina eisilavaisi Guyau si Yaubada matauna eivisunupuloi tubusia mapilana Itipita. Matausina isevigasaisi si dubumi baisa yaubada ituwoli deli ititapwarorusi baisa minasina tokolu. E baisa uula Guyau eimai kabommayuyu baisa matausina.’ ”
+ 7:1 7.1 Tol 9.23-24 + 7:3 7.3 1 Lil 16.34; 2 Lil 5.13; Esi 3.11; Sam 100.5; 106.1; 107.1; 118.1; 136.1; Yer 33.11 + 7:18 7.18 1 Gwe 2.4