TSAMBA LA PAULU ADANEMBERA
TITU
Titu na Paulu akhana basa libodzi-bodzi. Paulu akhadasiya Titu kuKreta kuti amalize basa lomwe likhanati kumalizidwa. Paulu adadzanembera Titu kuti akondze bzentse bzomwe bzikhanati kulungamizika ndipo aikhe akulu wa gereja mmizinda mwentse. Patsamba limweri tin'pfundzira khalidwe lakufunika kwa Mulungu.
Magawidwe ya ndime zimwezi ni tenepa:
Mayambidwe (1:1-4)
Khalidwe la Atsogoleri wa Gereja (1:5-16)
Mpfundziso kwa Wanthu wa Gereja (2:1-10)
Nkhombo ya Mulungu na Khalidwe la Akrixtau (2:11-15)
Makhalidwe yaciKrixtau na ntsisi yace Mulungu (3:1-11)
Magonekano (3:12-15)
1
Mayambidwe (1:1-4)
Ndine, Paulu, mtumiki wa Mulungu, na mteweri wa Jezu Krixtu. Adandituma kuti ndiwatsogolere kucikhulupiriro wale wakusankhulidwa na Mulungu kuti azindikire cadidi comwe cimbawafikisa kumakhalidwe yakukomera Mulungu, na kuwapasa cidikhiro ca moyo wakusaya kumala. Mulungu, omwe anama lini, adapicira moyo wakusaya kumalayo nthawe ikhanati kuyamba. Panthawe yace Mulungu, Mpulumusi wathu, adazimbuladi mafala yace, na tenepo adalewa kuti ine ndipasiwe mphambvu yakulalika mafalayo.
Ndiri kunembera iwe Titu, mwana wangu wacadidi thangwe ine na iwe tiri m'cikhulupiriro cibodzi-bodzi.
Mulungu Baba na Krixtu Jezu, Mpulumusi wathu, wakukomere mtima na kukupasa mtendere.
Khalidwe la Atsogoleri wa Gereja (1:5-16)
Ndidakusiya kuKreta kuti ukondze bzentse bzomwe bzikhanati kulungamizika, ndipo uikhe akulu wa gereja mumza uli-wentse ninga momwe ndidakuuza. Tsapano mkulu wa gereja mbakhale munthu wakusaya thangwe pomwe akhale wa mkazi m'bodzi ekha. Wana wace akhalembo wakukhulupirira Krixtu, wakusaya khalidwe lakuipa na lakusaya kubvera. Wakutsogolera gereja akhale wakusaya thangwe, nakuti ni mtsogoleri wa basa la Mulungu. Aleke kukhala wakucita bza ekha, ayai wakukalipa kamangu, ayai muledzeri, ayai wandeu, ne wakufuna-funa kobiri. Tsono akhale wakutambira bwino alendo, wakufuna bzabwino, wakucenjera, wakulungama, wa mtima wabwino ndipombo wakubziphata. Akoye fala lakukhulupirika lomwe ndakubverana na bzomwe tidapfundzisidwa. Na tenepo an'dzakwanisa kulimbikisa anango na cipfundziso ca cadidi, ndipombo kukunda wakutsutsana naco.
10 Pomwe pana wanthu azinji wakusaya kubvera maka-maka wanthu wakubvera mtemo wa ciYuda.
Wanthu amwewa ambalewa nkhani zakusaya basa zomwe zimbasoceresa winango. 11 Bzin'funika kuwanyamaliza thangwe ali kupfudza mabanja yazinji pakupfundzisa bzomwe bzikhafunika lini kuwapfundzisa. Ambandocita bzimwebzi na thangwe ra khalidwe lakuipa lakufuna kobiri. 12 M'bodzi wa kuKreta omwe akhali mpolofeta adalewa kuti, “Akreta nthawe zentse mbakunama, n'bzirombo bzakuipa na atofu wamingululi.” 13 Mafala yamweya ngacadidi. Na tenepo uwatsimule kwa mphambvu wanthuwo kuti akhale na cikhulupiriro cakukwanira, 14 kuti aleke kubva nkhani zakunama za ciYuda na mtemo wa wanthu wakulamba kuteweza cadidi. 15 Kuna wanthu wa mtima wakucena, bzinthu bzentse n'bzakucena. Tsono kuna wale wakusvipa na wakusaya kukhulupirira, palibe cinthu cakucena. Ndzeru zawo na mitima yawo pomwe, bzentse n'bzakusvipisidwa. 16 Ambalewa kuti ambadziwa Mulungu, tsono na bzakucita bzawo ambamulamba thangwe mbanthu wakuipa, wakusaya kubvera, wakusaya kucita cinthu cabwino.