2
Mpfundziso kwa Wanthu wa Gereja (2:1-10)
Tsono iwe upfundzise bzomwe bzin'bverana na cipfundziso ca cadidi. Uuze nkhalamba zacimuna kuti akhale wakucenjera, ambacite bza ciukulu, akhale wakubziphata, wakulimba pacikhulupiriro, palufoi na pakulimbika. Cibodzi-bodzimbo, uuze nkhalamba zacikazi kuti akhale na makhalidwe yakufunikira kwa akazi wakucena mtima. Aleke kukhala wagunkha kuna winango ayai kapolo wa bzakuledzeresa. Akhale wakupfundzisa bzabwino kuti akwanise kupfundzisa akazi wacitsikana kufuna amuna wawo na wana wawo, acimbawapfundzisa ndzeru zakusaya khalidwe lakuipa, acimbaphata bwino bza pabanja, acibvera amuna wawo. Na tenepo wanthu anganyoze lini fala la Mulungu.
Cibodzi-bodzimbo uuze alumbwana kuti akhale wakubziphata. Ukhale wakulatiza mabasa ya bwino pabzentse. Cipfundziso cako cikhale ca cadidi, ndipo upfundzise mwaulemu. Fala lako likhale la cadidi kuti wanthu adzaleke kucita makani. Na tenepo wakucita makani nawe an'dzabva manyazi, akasaya cinthu cakuipa kuti atinamizire mulandu.
Anyabasa ambabvere ambuya wawo aciwakondweresa pabzentse acileka kucita makani nawo 10 ayai kuwabera, maka-maka adziwonese kuti ngwakukhulupirika kwa bzabwino bzentse. Na tenepo an'dzawonesa kuti bzakupfundzisa bza Mulungu, Mpulumusi wathu, n'bzabwino.
Kukoma mtima kwace Mulungu na Khalidwe la Akrixtau (2:11-15)
11 Ndipopo Mulungu adawonesa wanthu wentse kukomera mtima kwace kwakufuna kutipulumusa 12 acimbatipfundzisa kuleka khalidwe lakusaya kukomera Mulungu na bzakufuna-funa bza dziko la pantsi. Ambatipfundzisa kuti makhalidwe yathu pantsi pano yakhale yakubzilambiza, yakulungama na yakulemekeza Mulungu 13 ticidikhira ntsiku yakukondwera pomwe Jezu Krixtu, Mulungu mkulu na Mpulumusi wathu, an'dzabwera muukulu wace. 14 Ndiye adabzipereka thangwe ra ife kuti atipulumuse kubzakuipa bzentse na kuticenesa kuti tikhale wanthu wace wakubzipereka mabasa yentse yabwino.
15 Umbapfundzise bzimwebzi. Uwalimbise uciwatsimulambo na mphambvu yentse kuti aleke kukunyoza.