3
Makhalidwe yaciKrixtau na ntsisi yace Mulungu (3:1-11)
Umbawakumbuse wanthu wentse kuti wabzicepese kwa akulu wakutonga na wakutsogolera acimbawabvera, ndipo akhale wakukondzeka kucita mabasa yali-yentse yabwino. Uwauze kuti aleke kulewa-lewa bzakuipa bza ali-wentse na kupopotezana, tsono akhale wakufantsa, ndipo akhale wakulemekeza andzawo. Kale-kalero ifembo tikhali wakusaya ndzeru, wakusaya kubvera, na wakusaya kukhazikika. Tikhali akapolo wa bzakufuna-funa bzakuipa na mpfatso wa bzentse-bzentse. Ntsiku zentse tikhakhalira kucita bzakuipa na njiru, wanthu kuipidwa nafe, ndipo ifembo kumbaipisana. Tsono Mulungu Mpulumusi wathu adawonesa ubwino bwace na lufoi terepa: adatipulumusa thangwe rini la mabasa yakulungama yathu, tsono thangwe ra ntsisi zace. Mwa Mzimu Wakucena adatitsuka acicita kuti tibadwe papsa na kutipasa moyo watsapano. Mwa Jezu Krixtu, Mpulumusi wathu, Mulungu adatipasa mwafovolo Mzimu Wakucenayo. Mwa kukoma mtima kwace, adacita bzimwebzi kuti tisanduke wakulungama pamaso pace, tidzatambire moyo wakusaya kumala omwe tiri kudikhirira. Yamweya ni mafala yakulimbisa cadidi, ndipo ndiri kufuna kuti uwauzisise bzimwebzi kuti wakukhulupirira Mulungu abzipereke pamabasa yabwino. Bzimwebzi n'bzabwino, bzimbathandiza wanthu.
Tsono uthawe bzinthu bzakusaya basa, kumbawerenga-werenga ndandanda wa madzina ya makolo, mikangano, na mitsutso ya Mtemo wa Moseji. Bzimwebzi bzin'thandiza lini, bziribe phindu liri-lentse. 10 Ukam'tsimula kawiri munthu wakuyambisa migawano, uleke kukhala naye cakumtima. 11 Un'dziwa kuti munthu umweyo ngwakusaya khalidwe ndipo ngwakuphonya. Kwa iye ambabzipasa mulandu ekha.
Magonekano (3:12-15)
12 Ndikadzam'tuma Aritema ayai Tikiku kwanuko, ucite bzakukwanisika kudzandiwona kuNikopoli thangwe ndapicira kuti ndin'dzakhala kumweko nthawe ya mphepo. 13 Ufune-fune kuthandiza Zena, misiri wa mtemo ule ndipombo Apolu, kuti apitirize ulendo wawo. Uwonembo kuti aleke kusaya cinthu. 14 Andzathu apfundzire kubzipereka pamabasa yabwino kuti athandize kwene-kwene pomwe palibe. Acite kuti moyo wawo uleke kukhala wakusaya phindu.
15 Wentse omwe ali nande kuno ati kulimba. Upasembo kulimba kuna wentse omwe ambandifuna thangwe ra cikhulupiriro. Mulungu akukomereni mtima mwentse.