2
I begome maak do gulaané ku do nga gu, sulaté kuy ni dob begome inok énda rémigo gom sala. Endob amuk wén i gésala betom, wén i métintuwe kéfédéwa tom dob adafay Tuluse, sani Jesu Kristowe. Atin i Jesu Kristowe ni, Beeney tulake fégékédan bé de sala tom. Atin békén saén i de katom do sala, éndob loo soy de sala i kéluhanay de kéilawan.
Amuk modor tom bé de sugu i Tuluse, gétiga tom betom i de dumoy Tuluse. Endob amuk wén i ségétéw émbéréh mano, “Begéney dumoy Tuluse”, éndob énda modorén bé de suguén, toow fo tugién i ni étéw brab énda munurén bé toowe kétoro. 5-6 Endob i étéwe modor bé kébéréh i Tuluse, tintu fo méégét i kéféimu ne bé Tuluse. Non i étéwe béréhé no dumo noy Tuluse, fatut iringé noy adat Jesu Kristowe. Amuk rigoné tom i ni, gétiga tom dumoy Tuluse betom.
 
Do gulaané ku do dumo gu, békén mantu sugu i ni sulaté ku dob begome. Yamula tafayén i ni sugu énggélingoo kom tidéw féganay. Been i niy sugue ténoroén betom bé fatut tom ségédaw. Gido loo, maak mantu séna niray Jesusey ni sugu dob betome. Atin i Kristowe brab begome modor gom bé ni sugu. Gétiga kuy ni non béleewe ni minutén mékédan i délémone atin réméndaw i tintuwe solo, sani Jesu Kristowe.
Amuk wén i ségétéw étéw émbéréh munur kun bé Jesu Kristowe, éndob mérarék bé dumo nuwe, bati séna dob délémone, non énda tintu no munur. 10 Endob i étéwe mégédaw bé dumo nuwe munur, beeney tintuwe munur bé Kristowe. Atin énda i rigoné no funay dumo nuwe gésala. 11 Endob i étéwe mérarék bé dumo nuwe, énda toow i kéunur ne bé Jesu Kristowe atin maak magéw dob délémone. Enda gétiga noy ayo nuwe non maak langafén non énda munurén bé Jesu Kristowe.
12 Do nga gu, sulata ku begom non ménfésagadén i de sala gom sabaf bé Kristowe. 13 I de begom do lukés, sulata ku begom non énggélolo gomén i Kristowe ménwénén tidéw féganay. I de begom do ménguwéd séna, sulata ku begom non ténabana komén i Satanase.
14 I de begom do nga, sulata ku begom non ménwaléy gom sédumon bé Abaye Tulus. I de begom do lukés, sulata ku begom non ménwaléy gom sédumon bé Kristowe, sani ménwéne nén tidéw féganay. I begome do ménguwéd do étéw, sulata ku begom non émbagér i kéunur gome, atin énda mékédan i kébéréh i Tuluse tidéw dob itunga kome, atin ténabana komén i Satanase.
15 Kagom féimuén i de tete do éntingayén taloo no do tete adat dob duniyae ni. Non amuk féimué kom i de tete do éntingayén dob fantade ni, énda féimué kom i Abaye Tuluse. 16 I kéluhanay de tete dob duniyae ni, békén tidéw dob Abaye Tulus. Yamula tidéw dob fantade niy tetee loo bé de tete kétayay de lowoh i de étéw, brab de kéingar, brab de kéfélangka-langka. 17 Endob i duniyae ni, méalfa moso, loo soy de tete do éntingayén kétayay de étéw. Endob i de étéw rigoné roy kétayay Tuluse, méuyag ro taman sa taman.
18 Do nga gu, gédétén i tamfadane. Enggélingoo komén i kégumah i ségétéwe étéw moso féndawét “Sébanil bé Kristowe”. Atin béleewe ni wénén i do énggumah do étéw do sébanil bé Kristowe. Mélaw gétiga tomén gédétén i tamfadane. 19 I de ni do étéw sébanil bé Kristowe, békén ro do tintu dumo tom munur bé Kristowe. Atin been i niy funa ruwe téménagak betom. Amuk do tintu ro do dumo tom, énda damén ténagak ro betom. Endob sabaf bé kétagak ruwe betom, énggétiga tom békén ro do tintu dumo tom munur bé Kristowe.
20 Endob i de begom, fénémanduo Kristowe begom bé Rémogor i Tuluse. Atin mélaw gétiga kom kéluhanan i toowe kétoro. 21 Mélaw i funa kuwe sémulatan begom békén sabaf bé énda gétiga kom i toowe kétoro. Yamula sabaf bé kégétiga kome de, atin gétiga kom soy énda i tugi dob toowe kétoro.
22 Ati mélaw i témugie? I témugie, beeney émbéréhe bé békén kun Kristoy Jesuse. Been i niy étéwe tintu fo sébanil bé Kristowe non mika bé Abaye Tulus loo so bé Nga ne Jesus. 23 I étéwe mika bé Nga i Tuluse, mika so bé Abaye Tulus. Endob i étéwe munur bé Nga i Tuluse, munur so bé Abaye Tulus.
24 Mélaw, kagom témérén munur bé Urete énggélingoo komén bé do gétah. Non amuk énda témérén gom munur bé ni kétoro énggélingoo komén bé do gétah, gétaus gom sédumon bé Abaye Tulus brab Nga ne Jesu Kristo taman sa taman. 25 Non been i niy umule magufusa fénasad Kristowe irayén betom.
26 Sulata ku begom inok géingata kom i de étéw télamané ro begom féunurén bé békéne toow kétoro. 27 Endob i de begom, iraya Jesu Kristowe begom témantu bé Rémogor ne. Atin amuk bati i Rémogor ne dob de fédéw gom, énda mélaw kailanga kom i témoroe begom. Non i Rémogor ney témoroe begom bé kéluhanane. Atin toroe noy toowe, békén i tugie. Mélaw odoro kom i kétoro i Rémogor ne, atin kagom tagakén i Kristowe.
28 Mélaw do nga gu, kagom tagakén i Kristowe inok énda mégilak gom taloo no mémala gom de dob gaiwe séfule moso. 29 Gétiga tomén métintuy Kristowe. Mélaw fatut gétiga kom soy kéluhanay de rémigo bé métintuwe, beroy de nga i Tuluse.