3
Fégitung gom, i Abaye Tulus toow fo gulaané no betom! Non féndawétén betom do ngaén. Atin i toowe, ménwaléy tom mon do ngaén. I funay de étéw sébanil bé Tuluse énda gélolo ro betom do nga i Tuluse, non énda so gélolo roy Tuluse. Do gulaané ku do dumo gu, ménwaléy tomén do nga i Tuluse. Endob énda séna gétiga tom de ké ati moso i kéwaléyo tome. Endob gétiga tom i ni: Amuk séfule i Kristowe, waléy tom loo bé Beene, non gito tom moso i tintuwe fo falasén. Mélaw, i kéluhanay de ongot-ongot bé késéfule Kristowe, fatut démoyun ro rémigo fiyo loo bé kéfiyo Kristowe.
Amuk wén i ségétéw réménigo sala, fénlisén i kukumay Tuluse, non i atag i salae, been i kéfélise bé kukumay Tuluse. Gétiga komén ménwaléy kéilawan i Kristowe inok kédané noy de sala i de kéilawan. Atin énggétiga kom soy énda i sala Kristowe, fiyon sébaan. Mélaw i kéluhanay de dumo Kristo, énda fakayén ké taus ro rémigo sala. Endob i étéwe démoyun rémigo sala énda séna gélolo noy Kristowe brab énda séna munurén de.
Do nga gu, kagom fédayaén i de étéw émféunur begom bé tugie kétoro. Ay niy toowe kétoro: I de étéw rémigo ro fiyo, beroy de métintu do étéw ségiléw bé kétintu Kristowe. Endob i de étéw démoyun rémigo sala, beroy de kuyug Satanas. Non i Satanase tidéwén féganay i kérigo nuwe sala. Atin i Nga i Tuluse ménangéy dob duniyae ni inok kédané noy tetee galbék Satanase.
I de étéw ménwaléy do nga i Tuluse, énda démoyun ro rémigo sala non ménwaléy ro miring bé adat i Tuluse. Enda fakayén démoyun ro rémigo sala non Tulus i Abay ruwe. 10 Endob i de étéw énda mégédaw ro bé dumo ruwe, békén beroy de nga i Tuluse. Been i niy fégélolonone bé de nga i Tuluse brab de nga Satanas.
 
11 Fatut tom ségédaw. Been i niy kétoroe énggélingoo komén tidéw féganay. 12 Enda fatutén iringé tom i étéwe féndawét Kain. Non beeney ségétéwe kuyug Satanase, atin fénléhuén i tuwaréy ne Abel. Atin i funa nuwe ménméléhu bé tuwaréy ne non métintuy rigonéy tuwaréy ne, éndob i beene tete i kaane rigonén.
13 Mélaw do dumo gu, kagom mégaif de amuk mérarék begom i do étéw sébanil bé Tuluse. 14 Gétiga tom i ni: I de kéilawan méuyag ro taman gégumah i gaiwe méléhu ro. Endob békénén loo bé niy betome, non énggédot tomén i umule magufusa. Mélaw fiyon fo ké méléhu tom dob duniyae ni, méuyag tom so dob lawayo. I funa tome gétigan bé ni non mégédaw tom bé dumo tome. Endob i de étéw do énda mégédaw ro, méléhu ro fo toow. 15 Amuk wén i étéw mérarék bé dumo nuwe, i ni étéw ségétéw ménméléhu étéw dob kéfégitung i Tuluse de. Atin gétiga tom i de méméléhu do étéw énda séna énggédot roy umule magufusa. 16 I funa tome gétigan bé atag i “kégédawe” non féndaya Kristowey de étéw ménméléhu de bé kégantino nuwe betom inok kédané noy de sala tom. Mélaw fatut iringé tom soy rénigo nuwe. Iray tom soy férénawa tome fégétabang tom bé de dumo tom. 17 Ufama, wén i ségétéwe kawasa, atin gito noy dumo nuwe méskinan médoo foy kailanga nuwe. Endob amuk énda méuray i na nuwe de atin énda tabanga no de, giton énda tintu no méimu bé Tuluse. 18 Do nga gu, énda fatutén ké mégédaw tom saén dob de kébéréh tom saén. Non fatut fégito tom i kégédaw tome dob de fiyo rigoné tom. Been i niy tintuwe kégédaw.
19 Mélaw amuk rigoné tom i ni, gétiga tom bé betom i de étéw i tintuwe Tulus. Atin éndaén mélaw mégilak tom bé Tuluse ké diyo tom dob adafa nuwe. 20 Fiyon fo ké fégitungé tom médait tom mékukum, gétiga tom mas na fo gétigan i Tuluse bé betome, non gétiga noy kéluhanane. 21 Mélaw, do gulaané ku do dumo gu, gétiga tom énda i funa tom mégilak, atin mélaw géfébaraw tom démasal dob beene. 22 Fiyon atiy ongoté tome dob Tuluse, irayén dob betome. Non odoro tom i de suguén, atin rigoné tom i késuwata nuwe. 23 Atin ay niy sugu ne betom: Fatut munur tom bé Nga ne Jesu Kristo atin ségédaw tom loo bé sénugu Kristowe betom bé gétaho. 24 I de étéw modor bé de sugu i Tuluse, bati ro dob Tuluse, atin i Tuluse bati so dob de fédéw ro. Atin gétiga tom bati i Tuluse dob de fédéw tom non nirayén betom i Rémogor ne.