5
I de étéw munur bé Jesuse Beeney Kristowe, sani fénémili i Tuluse méguléw, beroy de ménwaléy do nga i Tuluse. Atin i de étéw féimué roy Abaye Tulus, féimué ro soy de dumo ro nga i Tuluse. Atin amuk féimué tom i Tuluse brab odoro tom i de suguén, gétiga tom féimué tom soy de dumo tom do nga i Tuluse. Non amuk féimué tom i Tuluse, odoro tom i de suguén. Atin énda mérégén i kéodoro tome bé de suguén. Non kéluhana tomén do ménwaléyén do nga i Tuluse, gétabana tom i Satanase, sani méguléwe bé duniyae ni. Atin i funa tome gétabana tom i Satanase non bé kéunur tome bé Jesuse. Ati de étéw gétabana roy Satanase? I de étéw saén munur bé Jesuse Nga i Tuluse.
I Jesu Kristowe sénugu i Tuluse mangéy dob duniyae ni. Gétiga tom i ni sabaf bé wayége brab dara ne. Non énda saén ménbautisén dob wayége, yamula réménanas soy dara ne amun ménkélabo dob kruse. Atin i Rémogor i Tuluse fégétiga no betom toow i de ni, non i Rémogor i Tuluse démoyun béréhé noy toowe saén. Mélaw wén i téléw émféféngintoow fantag bé Jesu Kristowe: I sébaane de, been i Rémogor i Tuluse. Atin i sébaane de, been i kébautise bé Jesu Kristowe. Atin i sébaane de, been i kéranas i dara Jesuse bé kéléhu ne. Atin falan séfagayun i de ni do téléw. Munur tom bé kéuret i de étéw saén, éndob mas na gérotor i kéuret i Tuluse funa tom tintu fo fatut munur. Atin nuret i Tulusey Jesuse Ngaén. 10 Mélaw i de étéw munur ro bé Nga i Tuluse, ménunur ro bé toow i kéuret i Tuluse. Endob i de étéw énda munur ro bé Tuluse, maak fédawét roy Tuluse ségétéw tugién. Non énda ménunur ro bé kébéréh i Tuluse fantag bé Nga ne. 11 Atin ay niy toowe kétoro fantag bé Nga ne. Niray i Tuluse betom i umule magufusa tidéw dob Nga ne. 12 I de étéw ménwaléy do dumoy Nga i Tuluse, wén i umul ro magufusa. Endob i de étéw énda ménwaléy ro do dumoy Nga i Tuluse, énda énggédot roy umule magufusa.
 
13 Sulaté kuy ni dob begome do munur bé Jesuse Nga i Tuluse inok gétiga kom wénén i kagom bé umule magufusa. 14 Enda mégilak tom démasal dob Tuluse non gétiga tom fégélingoé no betom amuk mongot tom bé ati kétaya nuwe irayén. 15 Gétiga tom démoyun fégélingoé no betom ké démasal tom mongot dob Beene. Atin mélaw gétiga tom irayén betom fiyon fo ké ati ongoté tome dob Beene.
16 Amuk wén i ségétéw begom gito noy dumo nuwe énggésala, atin énda ménléhuén bé nan sala, fatut dasal gom dob Tuluse inok irayén i umule magufusa dob nan dumo gom. Béréhé ku begom i fantage bé de sala békén fégéléhu i étéwe. Endob wén soy do sala funay de étéw méléhu. Atin énda féginauné ku begom démasal fantag bé de ni. 17 I kéluhanay de tete rigonén, sala. Gido loo, wén i do sala énda méléhu i de étéw de.
18 Gétiga tom i de étéw do ménwaléy nga i Tuluse énda démoyun ro rémigo sala. Non i Jesuse Nga i Tuluse, diyagané no bero inok énda géférigono Satanase bero tete.
19 Gétiga tom betom i de étéw i Tuluse fiyon fo ké Satanas i méguléwe bé kéluhanay de étéw sébanil bé Tuluse dob duniyae ni.
20 Gétiga tom ménangéy i Nga i Tuluse dob duniyae ni, atin fénggésobutén betom inok gétiga tom i toowe Tulus. Ménwaléy tom do dumoy toowe Tulus brab Nga ne Jesu Kristo. Been i niy tintuwe Tulus atin tidéw dob Beeney umule magufusa.
21 Do nga gu, kagom féngadafén i de kéninontow.