4
Do gulaané ku do dumo gu, kagom munur bé kéluhanay de étéw émbéréh ro fénémanduoy Rémogor i Tuluse kun bero. Yamula téngkad gom bero inok gétiga kom ké tidéw dob Tulusey rémogore taloo no békén. Non wén i médoo do étéw ubo-ubo sénarigoy Tuluse muret bé kébéréh ne, atin ménangéy ro dob de médoo do ingéd dob duniyae ni. Atin wén i fégélolonon de inok gétiga kom i tidéwoy rémogore de. Amuk fayagéy ségétéwe étéw i Jesu Kristowe ménwaléy kéilawan, Rémogor i Tuluse bé bénoy ménémanduone de. Endob i de étéw béréhé ro énda kun ménwaléy kéilawan i Jesuse, énda bati i Rémogor i Tuluse dob berowe. Yamula fénémanduoy rémogor i Ségétéwe étéw Sébanil bé Kristowe. Enggélingoo komén i kégumah ne, atin béréhé ku begom énggumahén dob duniyae ni béleewe ni.
Endob i de begom, do nga gu, begom i de étéw i Tuluse. Atin ténabana kom i de ubo-ubo sénarigoy Tuluse. Non i Rémogor i Tuluse bati dob de fédéw gom mas na barakatan bé Satanase bati dob de fédéw i de tete étéw. I de ubo-ubo sénarigoy Tuluse, toroé roy tetee. Atin i de tete étéw dob duniyae ni fégélingoé ro bero non sébanil ro so bé Tuluse. Endob i de betom, do étéw i Tuluse betom. Atin i de étéw gélolo roy Tuluse, fégélingoé roy kétoro tome. Endob i de békén do étéw i Tuluse, énda fégélingoé ro betom. Mélaw been i niy fégélolonone bé de étéw fémanduoy Rémogor i Tuluse sani témoroe bé toowe, brab i de étéw fémanduo Satanase sani de témoro bé tugie.
 
Do gulaané ku do dumo gu, fatut ségédaw tom non i kégédawe tidéw dob Tuluse. I de étéw mégédaw ro bé dumo ruwe, beroy de étéw do ménwaléy do nga i Tuluse brab dumoy Tuluse bero. Atin i de étéw énda mégédaw ro, beroy de énda séna gégélolo bé Tuluse, non mégédaw foy Tuluse. Atin fénggitoy Tulusey kégédaw ne betom bé késugu ne bé buntunge Ngaén dob duniyae ni inok gédoté tom i umule magufusa sabaf bé Beene. 10 Mélaw ay niy tintuwe kégédaw: Békén ké betom i ménggédawe bé Tuluse. Yamula, Tulus i ménggédawe betom. Been i niy funa nuwe séménugu bé Nga ne dob duniyae ni inok féléhuén fégétulak inok émfésagad i de sala tom.
11 Do gulaané ku do dumo gu, amuk loo bé nan i kédakél i kégédaw i Tuluse betom, fatut fo ségédaw tom so. 12 Enda i ségétéw énggégito bé Tuluse. Endob amuk ségédaw tom, bati i Tuluse dob de fédéw tom, atin i kégédaw tome waléy toow fo dakél miring bé kaane kégédaw.
13 Atin i Tuluse nirayén i Rémogor ne dob betome. Been i niy funa tome gétiga tom bati tom dob Tuluse atin i Tuluse bati dob de fédéw tom. 14 Atin i begeye do apostol, énggito gey i Nga i Tuluse brab de rénigo no. Mélaw ureté key i fantage bé késugu i Tuluse bé Nga ne dob duniyae ni inok fukasé noy de kéilawan dob de sala ro. 15 I de étéw fayagé roy Jesuse Nga i Tuluse, bati i Tuluse dob de fédéw ro, atin bati ro dob Tuluse. 16 Atin gétiga tom mélaw toow fo mégédaw i Tuluse betom. Mélaw gésarig tom de.
Non i Tuluse toow fo mégédaw. Atin i de étéw do mégédaw, bati ro dob Tuluse atin i Tuluse bati dob de fédéw ro. 17 I Tuluse féwaléyé no tintu fo dakél i kégédaw tome inok énda mégilak tom bé gaiwe kémukum i Tuluse. Mélaw éndaén mégilak tom bé no gai, non ménwaléyén ségiléw i adat tome bé Kristowe. 18 Enda i funa tom mégilak non mégédaw i Tuluse betom. Amuk toow fo mégédaw i Tuluse betom, mékédanén i funa tome mégilak. Non i funay de étéw mégilak, been i kékukum i Tuluse. Mélaw i de étéw mégilak, énda séna méégét i késarig ruwe bé kégédaw i Tuluse.
19 I funa tome méimu bé Tuluse non fénimu i Tuluse betom sungu. 20 Amuk wén i étéw émbéréh mano, “Féimué kuy Tuluse”, éndob mérarék bé dumo nuwe, témugi. Non amuk énda féimué noy dumo nuwe gito no, ati kéfingé-fingé i kéféimu ne bé Tuluse énda gito no de? 21 Mélaw ay niy sugue niray Kristowe betom: I de étéw féimué roy Tuluse, fatut féimu ro so bé de dumo ro étéw.