3
Vavagi kwaitala kwaitala isim kasi tuta
Vavagi kwaitala kwaitala ikaloubusisi ovalu watanawa, ikaloubusisi okasi tuta Yaubada inagi.d
Isaili tutala kaloubusi deli tutala kaliga,
tutala viluvaula deli tutala lululu,
tutala katumata deli tutala katumova,
tutala kodadaimi deli tutala kaliai.
Isaili tutala ninamwau deli tutala mwamwasila nona,
tutala bola deli tutala kaiwosi,
tutala kaipapa deli tutala gala kaipapa,
tutala vayaula deli tutala gala vayaula.
Isaili tutala banena deli tutala kitumou,
tutala yamata deli tutala luvalova,
tutala kisikisi deli tutala yayaima,
tutala kikwatu deli tutala bigatona.
Isaili tutala yebwaili deli tutala kowolova,
tutala kabilia deli tutala vakota.
Ki, avakaga tabanaisi mapula komwaidona da paisewasi? 10 Anikoli koni kwemomwau Yaubada bogwa isaili baisa yakidasi. 11 Bogwa isaili si tuta mokwita vavagi kwaitala kwaitala. Isakaidasi nanamsa paila magidasi bitanikolaisi avaka bikaloubusi igau tuta bima. Mitaga gala wala bitagwala bitanikolaisi vavagi komwaidona avaka avaka iuvagi. 12 Mapaila bogwa lakateta kidamwa keda kadatala wala bibodaidasi, e baisa makawala - bitamwasawasi, deli bitasalausi mwada bitavigibauwaisi vavagi komwaidona otutala tasisuaisi tommomova yakidasi. 13 Komwaidodasi ibodi bitakamkwamsi deli bitamomomsi, e deli ibodi da paisewasi uwala biyomwasalaidasi. Baisa Yaubada la semakavi baisa yakidasi.
14 Anikoli vavagi kwaitala kwaitala avaka Yaubada eivagi bikanuvagasi. Gala gagabila bitakatumkulovi kwaitala vavagi kaina bitakau kwaitala vavagi bitaligaiwa metoya baisa. E ka! - kwaitala vavagi Yaubada eivagi, ivigaki kidamwa bitakukoli matauna. 15 Avai vavagi bikaloubusi, kaina avai vavagi gagabila bikaloubusi, baisa bogwa ikaloubusibogwa omitibogwa. Yaubada bivigaki vavagi makwaina bikikaloubusivau tuta tuta.
Mitugaga baisa ovalu watanawa
16 E tuvaila, ka - bogwa lagisi ovalu watanawa ambaisa karaiwaga bwaina deli duwosisia ibodi bisisuaisi, mitaga bitabani mitugaga wala. 17 E ananamsa titoulegu kawagu, “Yaubada eimati biyakali tomitukwaibwaila deli tomitugaga makawala wala, paila vavagi kwaitala kwaitala, deli avaka avaka tauvagi, bikaloubusi okala tuta ibudoki.” 18 E bogwa eitobu nanogu kidamwa Yaubada iwakolaidasi, paila mwada bivituloki kidamwa yakidasi goli gala kala tuwoli metoya avai mauna avai mauna. 19 Paila tomota deli mauna bisilagisi makawala wala. Tomota bikaligasi, e tuvaila mauna bikaligasi. Paila kasi bububula makawala wala. Tomota gala bikalisauwaisi mauna, paila tomota deli mauna si momova gala wala isim uula. 20 E avai tuta bikaligasi, tomota deli mauna bilosi opwaipwaia. Paila metoyasi opwaipwaia, e bikeiitavausi opwaipwaia. 21 Ammakawala gagabila bitanikoli mokwita kidamwa tomota la balomae bila walakaiwa e mauna la baloma bila watanawa olumoulela pwaipwaia? 22 Mapaila bogwa lavitusi kidamwa keda kadatala wala bibodaidasi, e baisa makawala - ibodi da paisewasi uwala biyomwasalaidasi. Gala kwaitala vavagi tuvaila gagabila bitavagaisi. Gala goli gagabila bitabani avaka bikaloubusi igau avai tuta bogwa takaligasi.
d 3:1 Tomota gala wala gagabila bikatumapwaisi avai tuta vavagi makwaisina bikaloubusisi, paila uula Yaubada einigibogwi tutala. e 3:21 baloma.Gagabila bitagini “yagisa”.