4
E amitakavati tuvaila komwaidona karaiwaga doudoga ovalu watanawa. Matausina ilamidadaisi deli wala si valam, e gala availa bivisimoli matausina. Gala availa bipilasi matausina, paila uula kasi tolamadada si karaiwaga saina peula. Iyubwailasi availa availa matausina bogwa leikaligasi, matausina bogwa leimanum uwosi. Ka, apugipogi matausina, paila availa availa yakidasi tommomova bikikaiki wala woula. Mitaga bwainigaga sainela matausina availa availa gala bikaloubusisi, matausina gala sitana igisakolasi karaiwaga doudoga ovalu watanawa.
Yeigu tuvaila bogwa lakateta avaka uula tomota ipupwaitukulasi peula paila bisibwabwailasi. Ka, paila uula ipugipogisi sesia. Mitaga baisa gala wala dimlela. Baisa tavigimakava wala makawala tabubwakavilaisi yagila. Mimilisi tomota eilivalasi mwada tau matauna bipaiki kamkwam e bivitukoli wala yamala bisimakava matauna tonagowa, e molu wala bikimati. Kaina goli mokwita makawala, mitaga kidamwa avaka pikekita bitatakuni deli nanoda kala manum, kala bwaina ikalisau paisewa bilagoli yamila, baisa tavigimakava wala mwada bitayosi yagila.
Yeigu tuvaila labani kwaitala vavagi metoya tomota oda kaisisuaisi, makwaina goli gala wala dimlela. Ka, taitala tau kalamwaleta wala isisu. Gala litula, gala budala kaina tuwala, mitaga saina topwaitukula peula, e gala ibututuki matala paila la veiguwa. Ka, kala pwaitukula eipupwaitukuli, e leiyakali titoulela gala ibubani sitana la mwasawa mitaga availa biyosi veiguwa makwaisina? Baisa tuvaila gala wala dimlela; deli keda makadana gala wala ibwainaki kaisisula valu.
Taiyu tomota kala bwaina ikalisau taitala kalamwaleta, paila wala yumayu mapaila si paisewa saina ikikau nona. 10 Kidamwa taitala bisilagi, e sola bipilasi matauna. Mitaga kidamwa taitala kalamwaleta wala bisilagi, kapisila wala paila gala wala availa bipilasi matauna. 11 E kidamwa saina sibula, ibodi taiyu biyobobusi e biyuviyavi uwosi, mitaga ammakawala bukuvigaki biyuviyavi wowom kidamwa kammwaleta wala? 12 Taiyu tomota ibodi wala bisigaisi kasi lewa, mitaga taitala kalamwaleta gala ibodi. Makawala goli yuwoyoula miyana leiviraisi metoya welitolu welikikekita, saina mwau paila bitakotuni.
13-14 Taitala tonamakava ibodi wala biyosesila la guyau titoulela biguyoi la valu, kaina bisunapula metoya okatupipi e bisaitaula wa ligisa iguyau, mitaga avai tuta bitomoya matauna saina tonagowa, paila gala bilagi availa la biga. Galaga makawala taitala totubovau matauna, tonamakava mitaga toninitalapula. 15 E aninamsi paila komwaidona tomota leisisuaisi baisa ovalu watanawa, e lavitusi taitala totubovau metoya ambaisa wala oluwalaisi tomota, e igau wala matauna bitokaia e kaimapugu biguyau. 16 E kidamwa taitala guyau saina bidugaga kala viloumgwa biguguyoi baisa kasi bawa gala avaka isilibodi. Mitaga avai tutaga bikaliga gala wala availa bimwasawa paila avaka avaka bogwa leivagi. Baisa gala wala dimlela. Baisa tavigimakava wala makawala wala tabubwakavila yagila.