5
Gala binanakwa wodila paila biga katotila
Ka, kuninamsaimi bibwaina tutala bukulosi wa Bwala Kwebumaboma. Kala bwaina mi susuvi paila bukutakutusi ikalisau avai vavagi bukululasi makawala matausina toninagowa leiuvagaisi. Paila tomota matausina gala inikolaisi ambaisa kamokwita ambaisa sula. Ka, kunanamsasi bikugwa oluvi bukubigatonasi, deli gala binanakwa udomi bukukwatotilasi baisa Yaubada. Paila matauna guma labuma e yokomi mina watanawa, mapaila taga bukuyobidubadusi bigatona. E manokubukubula wala, e mamimila goli bukumimimisi mimi gaga. Kidamwa bukuyobidubadusi kami livala, e malivalela goli nagowa bukulilivalasi. Mapaila avai tuta bukulivalasi biga katotila baisa Yaubada, kunanakwasi kuvagaisi makawala. Paila matauna gala magila toninagowa. Ka, kuvagaisi makawala lokukwatotilasi. + Baisa bwainigaga wala kidamwa gala avai tuta bitalivala biga katotila. Mitaga gala bwaina kidamwa bitalivala biga katotila e galaga bitavagi. E gala bukutagwala m biga titoulem bivakapusiaim bukumitugaga, mapaila bukuluki Yaubada la tolula kawam, “Baisa akaposau wala alivala.” Avaka uula bukuvigaki Yaubada bigibuluwaim? Avaka uula bukutagwala matauna bikodidaimi avaka avaka lokuyouduli? Kaina sivabidubadu bukumimimi, kaina bukupaisewa bidubadu paisewa gala kala yeiwau, kaina goli bukuyobidubadu bigatona, mitaga ibodi wala bukukukoli Yaubada.
Bidubadu migamaga gala wala isim dimlela
Avai tuta bukugisaisi tokaraiwaga bilamidadaisi tonamakava e bikaluwouwaisi matausina mwada gala dimlesi deli gala kasi yeiwau, taga biyowa lupomi. Paila tokaraiwaga taitala taitala isim kala tokaraiwaga isisu odabala, mitaga kasitaiyu wala kasi tokaraiwaga taitala tuvaila isisu odubasi.
Taitala guyau goli bininakusi wala kala tokwaibasi otutala tayoyuwa.
10 Kidamwa kuyebwaili mani, gala wala avai tuta bibututuki matam; e kidamwa bikaiveka nanom magim bukutodabala, vavagi makwaisina lokuninamsi gala wala bukubinikoli. Baisa gala wala dimlela. 11 Makawala kala bidubadu kala migamaga om kwaukweda, makawala goli kala bidubadu m tomota bukuuvakoma. E kala bwaina lokubani mesinaku wala kam nanamsa titoulem mwada yoku todabala. 12 E matauna towotetila, kaina kala molu kaina gala ibodi, mitaga kala bwaina wala paila bimasisi bwaina. Mitaga matauna todabala la guguwa saina bidugaga gala wala misikola binokubukubu wala biyamki.
13 Ka, kulagaisi balivali kwaitala vavagi saina gaga lavitusi metoya ovalu watanawa; tomota ikikatubiasaisi si mani paila si katuboyuva tuta oluvi, 14 mitaga ikau ninasi vavagi ituwoli iluvisouwaisi si mani. Gala kwaitala si kesa ikatuyumalaisi paila litusia tuta oluvi. 15 Ka, bitasilavaisi valu watanawa makawala leitakaloubusisi toninanota wala yakidasi. E avaka avaka leitapwaitukulaisi gala wala avaka bitalauwaisi. + 16 Baisa gala bwaina! Paila bitalosi makawala leitakaloubusisi. Tapupaisewasi, e tavigikonaisi bitayosisi yagila, avai vavagiga bitakau bitalau? 17 E ka, oda tutasi tommomova bitabudobodasi uvagila dudubila deli ninamwau, e talumkolaisi nokubukubu, gibuluwa, deli katoula.
18 E kala bwaina da kaisisuaisi labani baisa makawala. Bwainigaga sainela tau matauna biuvagi ola tuta kukupi ovalu watanawa Yaubada leisaiki, bikamkwam, bimomom, deli bimmwasawa metoya avaka leitakuni ola paisewa, baisa tomota kada gugunubasi. 19 Kidamwa Yaubada bisaiki taitala tau la veiguwa deli la guguwa e bivigaki matauna bisibwabwaila, ibodi matauna binokagutoki kwaiveka deli bimwasawa paila avaka leitakuni metoya ola paisewa. Baisa Yaubada la bobwailila. 20 Yaubada bogwa leitugwali matauna bimwasawa, e matauna gala binokubukubu paila la tuta kwekukupi baisa odabala pwaipwaia.
+ 5:4 5.4 Sam 66.13-14 + 5:15 5.15 Yob 1.21; Sam 49.17; 1 Tm 6.7