10
Mina Isireli opiliyavata ikovaisi kabokaraiwaga
(1 Gwe 12.1-20)
E Rioboam ila mapilana Sekem, ambaisa komwaidona tomotela Isireli mapilana opiliyavata leisigugulasi paila bivisiganaisi matauna biguyau. Avai tuta Yeroboam matauna Nebati latula, bogwa leisakaula metoya baisa Solomoni leila Itipita, matauna ilagi biga, e ikaimilavau ovalu. E tomotela dala madalasina opiliyavata iwitalaisi touwata baisa matauna, e komwaidosi ilosi deli Rioboam e ilukwaisi matauna kawasi, “Mwa, tamam isakaimasi ma konisi mwau. E kidamwa yoku bukuyogigibali ma konisi deli bukuyominumwaimasi, e yakamaisi bakakamiabaimsi deli bakavagaisi makawala nanom.”
E Rioboam ivitakauloki kawala, “Ibodi bukusakaigusi kwaitolu yam baninamsi vavagi makwaina. Oluvi bukukwaimilavausi bukumakaiagusi.” Mapaila tomota isilavaisi ilosi.
E guyau Rioboam ikatupoi tommoya matausina tamala la tokatayuvisa kawala, “Tauwau! Avai mapu kudokaisi bukulukwaigusi e baluki tomota matausina ke?”
Matausina ivitakaulokaisi kawasi, “Kidamwa bukunokapisi tomota matausina e bukuyomwasali ninasi metoya bukumapu si katupoi duwosisia, tuta komwaidona deli si kamaiaba biwotitalaimsi.”
Mitaga Rioboam ipaiki wala si katayuvisa tommoya, e ilokaiaga matausina tubovau deli kasi tubwa, e tuvaila goli matausina ivigaki la tokatayuvisa wa tuta makwaisina. E ikatupoi matausina kawala, “Tauwau kukwayuvisaisi nanogu avaka balivala baisa mabudona tomota einigadaigusi mwada bayogigibali si koni mwau ke?”
10 E matausina imapwaisi la katupoi matauna kawasi, “Ka, baisa makawala bukuluki matausina, kawam. ‘Ka, misikwaikwegu kweyakekita taga ikalisau kala poupou tamagu kuvalila.’ 11 E kuluki matausina, ‘Tamagu eisakaimi mi koni mwau; e yeigulaga bakatumkulovi tuvaila kala mwau. E matauna eilogomsisaimi metoya oyuwoyoula wala, yeigulaga bawawaimi wa lewa novakaveka!’ ”
12 Igau kwaitala yam tuvaila Yeroboam deli tomota komwaidona ikaimilavausi baisa guyau Rioboam, makawala leikaraiwogi matausina. 13 E guyau ikoulovi si katayuvisa matausina tommoya e ikatilakavi tomota, 14 makawala matausina totubovau si katayuvisa. Matauna ilivala kawala, “Tamagu isakaimi mi koni mwau; e yeigu tuvaila bakatumkulovi kala mwau. Matauna iwaimi oyuwoyoula; e yeigu bawaimi wa lewa noveka!” 15 Baisa Guyau Yaubada nanola makawala bikaloubusi avaka eiluki Yeroboam matauna Nebati latula metoya owodola tovitoubobuta Aiya tolela Silo. Baisa uula guyau gala wala ikamiabi tomota.
16 Avai tuta tomota igisaisi guyau gala wala ibodi binakaigali matausina, e iukuwakulasi kawasi, “Tapakaisi wala Debida deli dalela! Avaka sitana eivigakaidasi? Tauwau mina Isireli, tamwaisi oda valusi! Ibodi Rioboam biyamati titoulela!”
E mapaila mina Isireli ikoulovaisi matauna, + 17 e isilavaisi Rioboam, e matauna bisisu wala si guyau matausina wala tomota eisisuaisi oviluwela Yuda.
18 E oluvi guyau Rioboam iwitali Adoniram matauna kasi tokugwa topaisewa, bilokaia mina Isireli, mitaga matausina ikabidikunaisi matauna ikaliga. Mapaila baisa Rioboam saina nanakwa isila ola waga kaibibiu e isakaula ila Yerusalem. 19 E metoya yam makwaina leima lagaila, mina Isireli kabokaraiwaga makwaina opiliyavata eipakaisi goli dalela Debida.
+ 10:16 10.16 2 Sml 20.1