11
Semaia la vitoubobuta
(1 Gwe 12.21-24)
Avai tuta guyau Rioboam eiviloubusi Yerusalem, idou tokabilia imaisi gulitinidesi tokabilia kasi bawa 180,000 matausina pwataboda metoya odalesi Beniamina deli Yuda. Matauna inanamsa mwada bila ikabilia paila bikouvau la kabokaraiwaga mapilana opiliyavata Isireli dalesi leisisuaisi. Mitaga Guyau iluki tovitoubobuta Semaia biluki guyau Rioboam deli goli komwaidona tomota metoya odalela Yuda deli Beniamina kawala, “Gala bukukwabiliaisi veimia tatoumi. Komwaidomi wala kulosi omi valu. Ka, avaka leikaloubusi baisa nanogu makawala.” Matausina ikabikuwolaisi Guyau la karaiwaga e gala ilosi ikabiliasi deli Yeroboam.
Rioboam ikaliai kalisi valu
Guyau Rioboam isisu Yerusalem ikaliai kalila valu mavilousina Yuda deli Beniamina. Bedeliem, Etam, Tekowa, Betisuri, Soko, Adulam, Gata, Maresa, Sipa, Adoraim, Lakisi, Aseka, 10 Sora, Aialoni, deli Ebironi. 11 Matauna ivigaki mavilousina kalisi kwepapeula e inagi si kumatoula taitala taitala valu kwaitala kwaitala olumoulela mavilousina isaili kaula, olibe bulamila, deli waini, 12 deli goli vayoula toyo kaiyala baisa makawala matauna ivigaki Yuda deli Beniamina la kabokaraiwaga.
Tolula deli mina Libai imaisi Yuda
13 E komwaidona viluwela mapilana Isireli, tolula deli mina Libai ilosi opilibolimila mapilana Yuda. 14 Mina Libai isilavaisi si saivau deli si pwaipwaia e ilosi Yuda deli Yerusalem, paila uula guyau Yeroboam matauna guyoula Isireli deli la boda gala wala bitugwalaisi matausina biwotetilasi paila Guyau la tolula. 15 Yeroboam inagi wala la tolula titoulela paila biwotetilasi makatuposina leivigakaisi si kabotapwaroru e bitapwarorusi baisa dimoni deli tokolu minasina eibubulaisi kasi gigisa makawala bulumakau nagugwadi. + 16 Metoya komwaidona Isireli dalela matausina bogwa eikovigasi ninasi magisi bitapwarorusi baisa Isireli la Yaubada ibokulaisi mina Libai ilosi Yerusalem, igagabila bigabusi lula baisa Guyau, matauna tubusia si Yaubada. 17 Baisa ivigaki ikatupewolaisi kabokaraiwaga mapilana Yuda, e olopola kwaitolu taitu matausina ipilasaisi wala Rioboam matauna Solomoni latula e isisuaisi bwaina makawala guyau Debida deli guyau Solomoni osi tuta eiguyoiyaisi matausina.
Rioboam litula
18 E Rioboam ivaiya Maalati minana tamala Yerimoti matauna Debida latula e inala Abiaili minana Eliabi latula e Yese tabula. 19 Matausina litusia kasitaitolu Yeusa, Semaraia deli Saam. 20 Oluvi matauna ivaiya Maaka, minana Abisalom latula, e litusia kasitaivasi Abia, Atai, Sisa, deli Selomiti. 21 Komwaidosi kasi bawa, Rioboam la kukova naluwotala nalima natolu e la ula minasina eivigaki makawala la kukova kasi bawa naluwolima naluwotala, e matauna litula tauwau tailuwotala tailima taitolu e litula vivila kasi bawa naluwolima naluwotala. E oluwalaisi komwaidosi la kukova deli minasina la ula leivigaki makawala la kukova matauna iyebwaili sainela Maaka. 22 E minana latula Abia saina iyebwaili oluwalaisi komwaidosi litula, e inagi matauna bikaimapu biguyau. 23 Rioboam la nanamsa saina bwaina isaiki kasi karaiwaga litula deli isaili matausina bisilaisi olumoulela Yuda deli Beniamina mavilousina kalisi kwepapeula. Matauna isaiki si guguwa komwaidosi wala makawala deli goli si kukova bidubadu.
+ 11:15 11.15 1 Gwe 12.31