9
Giyouvilela Siba ilokaia Solomoni
(1 Gwe 10.1-13)
E giyouvilela Siba ilagi bulogala Solomoni, e minana ima Yerusalem paila biwakoli matauna metoya katupoi kwemomwau. Minana imai la touwata saina budoveka, deli goli kameli minasina eikedidagaisi otupwasi vana, veiguwa, deli goula saina bidugaga. Avai tuta minana eibodi Solomoni, ikatupoi matauna komwaidona katupoi leininamsi onanola. + Matauna imapu komwaidona makwaisina; gala wala avaka saina mwau paila matauna. E giyouvilela Siba ilagi Solomoni la kabitam deli igisi la ligisa leikaliaii. E minana igisi kaula leiyeiyasi eisulaisi okabokamkwam, deli la tosikwawa si kabosisu, si kabowotetila touwata wa ligisa, kasi kwama migitinidesi eisisikomasi, la tokaitutula okabokamkwam, deli makwaisina la lula leigigabu wa Bwala Kwebumaboma. Vavagi makwaisina ivigaki minana itakala wala nanola e gala kabovitakaula.
E minana iluki guyau kawala, “Metoya ogu valu bogwa lalagi bulogam deli bulogala m kwabitam baisa biga mokwita! Mitaga yeigu gala adubumi tomota si biga tatoula wala titoulegu lama bigisaki matagu. Gala goli lalagi mabila m kwabitam. Kala vakaila avaka tomota si kamatula gala makawala yoku, paila saina wala tokabitamgaga yoku. Iyubwailasi matausina eiwotitalaimsi deli tuta komwaidona matausina deli wala yoku e taigalela wala biligalegasi m bigatona saina kabitamgaga! Kala yakaula Guyau m Yaubada! Matauna bogwa eiyomitali nanola kala mwamwasila baisa yoku metoya leivigakaim lokuguyau e bukukwaraiwaga oyagala. Paila matauna iyebwaili la tomota mina Isireli e magila biyamati osi tuta komwaidona tuta gala biwokuva, e mauula matauna leivigakaim kuguyoi la tomota e igagabila bukukibwailaki karaiwaga deli bukuyamati la tomota e si kaisisu biduwosisia.”
E minana isaiki la bobwailila baisa guyau Solomoni guguwa makwaisina leimai. goula kala vakaila ikalisau gulotala taitu uvaluwotala (4,000 kg) deli saina bidubadu vana deli veiguwa. Gala avai vana ikalisau makaisina giyouvilela Siba leisaiki guyau Solomoni.
10 (Si tomota guyau Iram sola guyau Solomoni leimaiyaisi goula metoya mapilana Opira deli wala eikedidagaisi mimilisi kaga deli veiguwa. 11 E Solomoni ikau youdila mapilasina iyouduloki paila Bwala Kwebumaboma dagela deli dagela la ligisa, e tuvaila iyouduloki gita deli yuka paila tomwasawela makaisina. Ka omitibogwa gala kwaitala youdulela makawala makaisina leigisaisi olopola Yuda.)
12 E guyau Solomoni isaiki giyouvilela Siba vavagi komwaidona avaka avaka leikapuloki, baisa goli leisaila odabala bobwailila makwaisina leisakaibogwi minana paila kaimapula la bobwailila minana leimiaki matauna. E oluvi minana deli kala tovakwabu ikaimilavausi osi valu mapilana Siba.
Guyau Solomoni la veiguwa
(1 Gwe 10.14-25)
13 Taitu kwaitala kwaitala guyau Solomoni bibubani goula saina bidugaga, kala bidugaga katitaikina kwailuwoyu kwaitolu tani (23,000 kg), 14 baisa katumkulovala metoya togigimwala bimipumapusi si pokala. E matauna guyoula Arebia deli tokaraiwogala oviluwela Isireli tuvaila imiakaisi matauna siliba deli goula. 15 Solomoni eiyouduli lakatuyu vayoula kaivakaveka e kaitala kaitala makavisina ikuboli deli goula kala vakaila ikalisau tala beyawa kaula.c 16 Kaikikekita vayoula kala bawa lakatutolu, kaitala kaitala makavisina ikuboli deli goula, kala vakaila iboda kwaiyu kaula kwaiveka.d Komwaidona makaisina ilauwaisi ikedidagaisi matabudona eidokaisi Ulaka Lebanoni.
17 E guyau Solomoni tuvaila ikaliaii kwaitala kwaiveka takaikaia. Kabulotala katuputupwaila ikatububulaisi doga e kesala ikatububulaisi goulatoula. 18 Dagela iboda kailima kaitala bila walakaiwa otakaikaia, e kwaitala kabotola goulawokuva wala ikatupitukwaisi makwaina. E pilatala piliyuwela ligisa yamilawokuva deli laiyoni kaikobula itoli pilayu wala. 19 Wa daga makaisina kabulotala kabuloyuwela laiyoni kaikobula iboda naluwotala nayu. Gala kwaitala takaikaia isisu makawala kala gigisa olopola avai kabokaraiwaga ambaisa ituwoli.
20 E komwaidona Solomoni kala viga ibubulokaisi metoya goula, e komwaidona kamkwam guguwala olumoulela matabudona eidokaisi Ulaka Lebanoni ibubulokaisi metoya goulatoula. Ola tuta Solomoni, tuta matutona siliba kala nanamsa saina watanawa gala makawala goula. 21 Matauna la waga tupilatala ikokewasi deli guyau Iram la waga. Avai tuta kwaitolu taitu biwokuva la waga bikaimilavausi, wogala wala goula, siliba, doga, e mauna yagasi maniki, navakaveka deli nakikekita.
22 Guyau Solomoni saina bidubadu la guguwa deli tokabitam gala avai guyau ovalu watanawa bipati matauna. 23 Komwaidona gweguya imemaisi bikatupoiyaisi matauna, mwada bilagaisi bilivali kabitam makwaina Yaubada leisaiki matauna. 24 Taitala taitala matausina bimiakaisi Solomoni kala bobwailila siliba, goula, kwama, guguwala kabilia, wosa deli miuli. Taitu kwaitala kwaitala biuvagaisi wala makawala.
25 E Guyau Solomoni iyosi lakatuluwovasi bwala paila la waga kaibibiu deli la wosa e wosela kabilia kala bawa iboda 12,000 wosa. E mimilisi minasina isaim Yerusalem, e komwaidonaga iwitali ilauwaisi ovilouvakaveka ituwoli ituwoli. + 26 E matauna la karaiwaga bogwa eikobaluluva ikaraiwogi gweguya komwaidona olumoulela valu mapilasina metoya wa Waya Yupereiti iuvalutu goli ila mapilana Pilisitia e isaitaula wala ila mapilana Itipita okaligeila. + 27 E ola tuta matauna eiguguyau, siliba saina bidugaga sainela kala bawa makawala sigunoguna olopola Yerusalem, deli goli kweisila saina wala bidugaga makawala kala bawa riga okuvalila koyala Yuda. 28 E Solomoni tuvaila imai wosa metoya valu Msiri deli goli valu ituwoli ituwoli. +
Kala vigimkovila Solomoni la guyau
(1 Gwe 11.41-43)
29 E komwaidona liliula Solomoni okala vitouula eila okala vigimkovila kala ginigini isisu obukila Liliula Natani Tovitoubobuta, olumoulesi mapilana La Vitousbobuta Aiya guma Silo, deli mapilana Kilisala Ido Tovitoubobuta. E mapilasina tuvaila ililivalaisi guyau Yeroboam tolela Isireli la guyau. 30 Solomoni eiguguyau olopola Yerusalem deli viloumwaidona Isireli ibodi kweluwovasi taitu. 31 Avai tuta ikaliga ibakwaisi matauna Debida ola Vilouveka, e latula Rioboam ikaimapu iguyau.
+ 9:1 9.1-9 Md 12.42; Lk 11.31 c 9:15 Baisa tadoki 7 kilogram. d 9:16 Baisa tadokaisi 3 kilogram. + 9:25 9.25 1 Gwe 4.26 + 9:26 9.26 Vit 15.18; 1 Gwe 4.21 + 9:28 9.28 Kak 17.16