8
Solomoni la wotetila
(1 Gwe 9.10-28)
E Solomoni ikaliaii Bwala Kwebumaboma deli la ligisa kala kaduwonaku eikau kweluwoyu taitu. Tuvaila ikaliivau valu mavilousina guyau Eram leisaiki, e iwitali mina Isireli bisikaisi mavilousina. Matauna iyouli mavilousina Amati deli Soba si kabokaraiwaga komwaidona deli ikaliivau kalila valu Palimira mavilouna oviloupakala. Matauna ikaliivau komwaidona valu mavilousina mapilana Amati e mavilousina ivigakaisi viluwela guguwa komwaidona. Solomoni ikaliivau tuvaila valu mavilousina yagasi makawala Betorona Walakaiwa e Betorona Otalawa (mavilousina goli kalisi saina kwepapeula deli kalapisilesi tanumnumtawokuva wala), viluwela Bealati e komwaidona valu mavilousina ambaisa leikedidagi la guguwa komwaidona, deli valu mavilousina ambaisa la wosa deli la waga kaibibiu leikatubiasi. Matauna ivagi komwaidona avaka leininamsi bivagi paila kaliai olumoulela Yerusalem, Lebanoni, deli olumoulela mapilana la kabokaraiwaga matauna leikikaraiwogi. 7-8 Solomoni ikau la topaisewa komwaidona tomota metoya odalela Kenani matausina goli mina Isireli gala ikatumataisi avai tuta eiyoulisi valu eivigakaisi si vavagi tatousi. Baisa kasi kakalawa mina Itai, mina Amora, mina Peresi, mina Ivi, deli mina Yebusi matausina dalesi bogwa wala eiguli uula omitibogwa eiuvalutu baisa tuta. E mina Isireli gala ivigakaisi si topaisewa mitaga si paisewa tokabilia, tokugwa kumatoula paila waga kaibibiu, deli mabudosina tokabilia. 10 E tokaraiwaga kasi bawa tailakatuyu tailuwolima matausina eikikaraiwogaisi mabudona topaisewa paila kaliai kwaitala kwaitala.
11 E Solomoni la kwava guyoula Itipita latula, matauna ikogali minana metoya Debida ola Vilouveka e ilauga wa bwala makwaina eikaliaii paila minana. Matauna ikaibiga kawala, “Minana gala ibodi bisisu ola ligisa Debida matauna guyoula Isireli, paila uula ambaisa Kabutu Didawogala leitotu, baisa goli viloubumaboma.”
12 E Solomoni igabu lula baisa Guyau okabogwabu makwaina eikaliaii omatala Bwala Kwebumaboma. 13 Matauna isemakavi semakavi kwegubugabu makawala karaiwogala Mosese ikaraiwogi paila yam makwaisina kwebumaboma. Sabate kwaitala kwaitala, Navau Tubukona Pakala deli kwaitolu kasi paka olopola kwaitala taitu, Beredi Gala Deli Kala Yisi Pakala, Tayoyuwa Pakala, deli Buliyoyova Pakala. + 14 Ka baisa makawala matauna bikikuli karaiwaga makwaisina tamala Debida leisaili. Matauna ikaraiwogi tolula si paisewa paila yam kwaitala kwaitala deli goli mina Libai bipilasaisi tolula biusiwosisi deli biuvagaisi si paisewa. Makawala goli matauna ikaraiwogi toyamatesi Bwala Kwebumaboma kalapisilela kwaitala kwaitala paila biuvagaisi si wotetila yumyambwata, makawala Debida la karaiwaga, matauna Yaubada la touwata. 15 Katuloluta makwaisina Debida leisaiki tolula deli mina Libai paila bolela guguwa komwaidona makwaisina deli avai vavagi goli tuvaila matausina ivagaisi makawala kasi karaiwaga.
16 E wa tuta matutona komwaidona Solomoni la paisewa bogwa leivinaku. Eivitouula Guyau la Bwala Kwebumaboma tumilela leikosouyaisi, leima baisa tuta, komwaidona paisewa bwainawokuva wala.
17 Oluvi Solomoni ila Esionigeba deli Elata, okawolawa mapilana Mlulela Akaba, mapilana Edom. 18 Guyau Iram iwitali mimilisi waga baisa matauna e la kumatoula ikaraiwogi matupilana, deli usogelula toluguta tatoula. Matausina ikewasi deli Solomoni la kumatoula ilosi mapilana Opira e avai tuta ikaimilavausi imiakaisi Solomoni saina bidugaga goula kala mokaila ikalisau kwailuwotala kwailima tani (15,000 kg).
+ 8:13 8.13 Sun 23.14-17; 34.22-23; Baw 28.9—29.39; Kak 16.16